Seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2023

Vytvořeno: 4. 4. 2023 Poslední aktualizace: 4. 4. 2023

Ministerstvo zdravotnictví sestavilo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v souladu s 6g odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) seznam vod, do něhož zahrnulo ve smyslu citovaného zákona povrchové vody, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob (první část) a dále ostatní přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách místního významu, vyjma nádrží ke koupání a nádrží ke koupání s přírodním způsobem čištění vody (druhá část).

Na těchto vodách bude provozovatel, popř. osoba uvedená v § 6d zákona, a v případě dalších povrchových vod ke koupání krajské hygienické stanice, provádět monitorování jakosti vod podle monitorovacího kalendáře, který vydá příslušná krajská hygienická stanice podle § 82a zákona.

Dále byla stanovena ve smyslu § 6g odst. 1 písm. c) délka koupací sezóny pro rok 2023, v jejímž průběhu bude monitorování probíhat.

Návrh Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2023 (dále jen „Seznam“) byl zveřejněn veřejnosti k připomínkám na úřední desce Ministerstva zdravotnictví a na úředních deskách krajských hygienických stanic a jejich územních pracovišť. Podle § 6g odst. 3 zákona byla veřejnost vyzvána, aby k návrhu Seznamu uplatnila ve lhůtě 10 kalendářních dnů připomínky – lhůta pro podávání připomínek uplynula dnem 22. 2. 2023.

Informace o jakosti vody ke koupání na lokalitách uvedených v Seznamu budou zveřejňovány a aktualizovány v průběhu letní rekreační sezony 2023 na webových stránkách krajských hygienických stanic a na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Přílohy