S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Roční pracovní program na rok 2022 EU pro zdraví (EU4Health)

Vytvořeno: 4. 2. 2022 Poslední aktualizace: 4. 2. 2022

Dne 14. ledna 2022 vydala Evropská komise roční pracovní program na rok 2022 v rámci programu „EU pro zdraví (EU4Health)“. Roční pracovní program stanovuje tematické priority, které budou financovány z programu EU4Health v daném roce a způsob jejich financování včetně výše alokace.

Opatření, která budou financována v roce 2022, jsou rozdělena do pěti oblastí:

 • připravenost na krize,
 • podpora zdraví a prevence nemocí,
 • rakovina,
 • systémy zdravotní péče a pracovní síla ve zdravotnictví,
 • digitální oblast,

+ průřezová opatření týkající se IT, komunikace a opakujících se aktivit.

Mezi nástroje, prostřednictvím kterých jsou v roce 2022 přidělovány finanční prostředky patří:

 • přímé granty pro orgány členských států v oblasti veřejného zdraví – tzv. „společné akce“(Direct grant to Member States’ authorities) – v tomto případě Evropská komise vyzve členské státy, aby přímo nominovaly kompetentní orgán, který je bude v daném mezinárodním projektu zastupovat (v případě ČR nominaci provádí Ministerstvo zdravotnictví);
 • granty na projekty udělované v otevřených výzvách (Call for proposals) – Evropská komise vyhlásí otevřenou výzvu přes Funding&Tenders Portal. Subjekty, které se budou moct ucházet o grant jsou vždy vyjmenovány v ročním pracovním programu u konkrétní výzvy;
 • přímé granty pro Evropské referenční sítě (Direct grants to European Reference Networks (ERNs)) – podpora koordinačních center 24 ERN pro koordinaci, management a provozní činnost ERN. Nové přímé granty by měly zajistit kontinuitu provozu sítě ERN do roku 2023, kdy by měly být spuštěny nové víceleté granty;
 • granty na projekty udělované v otevřených výzvách nevládním neziskovým organizacím (NNO) (Open call for proposals for operating grants to non-governmental organisations) – cílem je zajistit účast NNO na činnostech, které vedou k implementaci jednoho či více cílů programu EU4Health;
 • přímé granty mezinárodním organizacím (Direct grants to international organisations) – Evropská komise udělí přímý grant mezinárodním organizacím (European Observatory on Health Systems and Policies, OECD, IARC, apod.) za účelem plnění konkrétního úkolu specifikovaného v pracovním programu;
 • přímý grant síti Orphanet (Direct grant on the basis of de-facto monopoly);
 • granty na předsednické konference (Direct grants to Member States’ authorities: events organised by the Presidency of the Council of the European Union) – jedná se o přímý grant pro stát předsedající Radě EU;
 • veřejné zakázky vyhlašované přímo Evropskou komisí či její Výkonnou agenturou HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) přes Funding&Tenders Portal;

 

Otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí

V příloze tohoto článku naleznete přehled otevřených výzev k předkládání projektových žádostí, které plánuje Evropská komise vyhlásit v roce 2022. Přehled vychází z ročního pracovního programu a nasměruje Vás na konkrétní stránky pracovního programu, kde najdete podrobnější informace o jednotlivých výzvách.

Jednotlivé výzvy budou postupně vyhlašovány Evropskou komisí přes Funding&Tenders Portal, přičemž předkládání žádostí o grant bude rovněž probíhat přes Funding&Tenders PortalO vyhlášení výzev Vás budeme informovat přes stránky MZČR.

V této chvíli nejsou známy podrobné podmínky otevřených výzev. Podrobnější hodnoticí kritéria pro výběr projektů budou uvedena přímo v textu výzev v momentě jejich zveřejnění. Za hodnocení projektových žádostí odpovídá Evropská komise, resp. její výkonná agentura HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Klíčovým principem projektů podpořených z programu EU4Health je vysoká přidaná hodnota na úrovni EU. Záměrem je tedy podporovat projekty založené na spolupráci subjektů v různých státech EU, které doplňují aktivity realizované na národní úrovni a mají mezinárodní rozměr. Podpořené projekty by měly přinášet řešení, která lze uplatnit nejen na regionální či národní úrovni, ale také napříč Unií.

Obecná kritéria způsobilosti žadatelů jsou následující:

 1. žadatelé a partneři musí mít stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby dokázali garantovat plnění projektových aktivit po celou dobu trvání projektu a byli schopni zajistit jeho spolufinancování (jedná se o kritérium finanční kapacity);
 2. žadatelé a partneři musí mít dostatečné provozní a odborné kapacity k provádění činností, které budou podpořeny grantem EU (jedná se o kritérium provozní kapacity).

Subjekty zapojené do několika projektů současně musí mít dostatečné finanční a provozní kapacity k zajištění své účasti na více projektech.

Obecná kritéria pro výběr projektových žádostí jsou následující:

 1. relevance ve vztahu zaměření výzvy;
 2. kvalita navrhovaného projektu;
 3. dopad navrhovaného projektu.

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů.

V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek Unie dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

Za výjimečně prospěšné se standardně považují projekty, kde:

 1. alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru; nebo
 2. se jich účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy,

jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

U přímých grantů evropským referenčním sítím (ERN) a Světové zdravotnické organizaci (WHO) může příspěvek Unie dosahovat až 100 % způsobilých nákladů.

Přílohy