S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Roční pracovní program na rok 2021 EU pro zdraví (EU4Health)

Vytvořeno: 25. 6. 2021 Poslední aktualizace: 25. 6. 2021

Dne 24. června 2021 vydala Evropská komise roční pracovní program na rok 2021 v rámci programu „EU pro zdraví (EU4Health)“. Roční pracovní program stanovuje tematické priority, které budou financovány z programu EU4Health v daném roce a způsob jejich financování včetně výše alokace.

Opatření, která budou financována v roce 2021, jsou rozdělena do 4 oblastí:

 • prevence nemocí,
 • připravenost na krize,
 • systémy zdravotní péče
 • digitální oblast

+ průřezové zaměření na onkologická onemocnění.

Mezi nástroje, prostřednictvím kterých jsou v roce 2021 přidělovány finanční prostředky patří:

 • granty na projekty udělované v otevřených výzvách (Call for proposals) – Evropská komise vyhlásí otevřenou výzvu přes Funding&Tenders Portal. Subjekty, které se budou moct ucházet o grant jsou vždy vyjmenovány v ročním pracovním programu u konkrétní výzvy;
 • přímé granty pro orgány členských států v oblasti veřejného zdraví – tzv. „společné akce“ (Direct grant to Member States’ authorities) – v tomto případě Evropská komise vyzve členské státy, aby přímo nominovali kompetentní orgán, který je bude v daném mezinárodním projektu zastupovat (v případě ČR nominaci provádí Ministerstvo zdravotnictví);
 • provozní granty pro Evropské referenční sítě (ERNs) (Direct operating grant) – v roce 2021 bude udělen provozní grant Evropské referenční síti eUROGEN, v únoru roku 2022 se pak plánuje udělení víceletých grantů pro celkem 24 ERNs (tyto granty budou součástí ročního pracovního programu na rok 2022);
 • přímé granty mezinárodním organizacím (Direct grants to international organisations) – Evropská komise udělí přímý grant mezinárodním organizacím (OECD, IARC, WHO, EDQM, apod.) za účelem plnění konkrétního úkolu specifikovaného v pracovním programu;
 • přímý grant síti Orphanet (Direct grant on the basis of de-facto monopoly);
 • granty na předsednické konference (Direct grants to Member States’ authorities: events organised by the Presidency of the Council of the European Union) – jedná se o přímý grant pro stát předsedající Radě EU;
 • veřejné zakázky vyhlašované přímo Evropskou komisí či její Výkonnou agenturou HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) přes Funding&Tenders Portal;
 • ocenění za přínos v oblasti veřejného zdraví (EU Health Awards) – Evropská komise vyhlásí otevřenou soutěž, do které mohou zasílat přihlášky neziskové organizace, města či školy, které zvlášť významným způsobem přispěly svou činností k podpoře veřejného zdraví (konkrétní témata soutěže budou specifikována). Vítězům Komise rozdělí celkem 400 000 EUR.

Otevřené výzvy k předkládání projektových žádostí

V příloze tohoto článku naleznete přehled otevřených výzev k předkládání projektových žádostí, které plánuje Evropská komise vyhlásit v roce 2021. Přehled vychází z ročního pracovního programu
a nasměruje Vás na konkrétní stránky pracovního programu, kde najdete podrobnější informace
o jednotlivých výzvách.

Jednotlivé výzvy budou postupně vyhlašovány Evropskou komisí přes Funding&Tenders Portal, přičemž předkládání žádostí o grant bude rovněž probíhat přes Funding&Tenders Portal. O vyhlášení výzev Vás budeme informovat přes stránky MZČR.

V této chvíli nejsou známy podrobné podmínky otevřených výzev. Podrobnější hodnoticí kritéria pro výběr projektů budou uvedeny přímo v textu výzev v momentě jejich zveřejnění. Za hodnocení projektových žádostí odpovídá Evropská komise, resp. její výkonná agentura HaDEA (European Health and Digital Executive Agency).

Klíčovým principem projektů podpořených z programu EU4Health je vysoká přidaná hodnota na úrovni EU. Záměrem je tedy podporovat projekty založené na spolupráci subjektů v různých státech EU, které doplňují aktivity realizované na národní úrovni a mají mezinárodní rozměr. Podpořené projekty by měly přinášet řešení, která lze uplatnit nejen na regionální či národní úrovni, ale také napříč Unií.

Obecná kritéria způsobilosti žadatelů jsou následující:

 1. žadatelé a partneři musí mít stabilní a dostatečné finanční zdroje, aby dokázali garantovat plnění projektových aktivit po celou dobu trvání projektu a byli schopni zajistit jeho spolufinancování (jedná se o kritérium finanční kapacity);
 2. žadatelé a partneři musí mít dostatečné provozní a odborné kapacity k provádění činností, které budou podpořeny grantem EU (jedná se o kritérium provozní kapacity).

Subjekty zapojené do několika projektů současně musí mít dostatečné finanční a provozní kapacity k zajištění své účasti na více projektech.

Obecná kritéria pro výběr projektových žádostí jsou následující:

 1. relevance ve vztahu zaměření výzvy;
 2. kvalita navrhovaného projektu;
 3. dopad navrhovaného projektu.

Evropská komise poskytuje z programu EU4Health grant do výše maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů.

V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek Unie dosahovat až 80 % způsobilých nákladů.

 

Za výjimečně prospěšné se standardně považují projekty, kde:

 1. alespoň 30 % rozpočtu projektu náleží subjektům členských států, jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru; nebo
 2. se jich účastní subjekty z alespoň 14 členských států, z nichž přinejmenším čtyři jsou členské státy,

jejichž HND na obyvatele je nižší než 90 % unijního průměru.

Přílohy