S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Realizace druhé části analýz a hodnocení inovovaného programu dobrovolnictví u 16 poskytovatelů zdravotních služeb.

Vytvořeno: 1. 3. 2022 Poslední aktualizace: 4. 3. 2022

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, byla zpracována druhá část analýz, která obsahuje hodnocení inovovaného programu dobrovolnictví u 16 poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „PZS“) s již dlouhodobě realizovaným programem dobrovolnictví.

Jedním z důležitých výstupů této analýzy bylo porovnání získaných výsledků a zjištění výhod/nevýhod mezi dvěma skupinami PZS s rozdílným modelem řízení dobrovolnického programu (dále jen „PD“), tzn. mezi skupinou 8 PZS s vlastním PD a 8 PZS spolupracujících s externí dobrovolnickou organizací (dále jen „EDO“). Průzkum byl detailněji zaměřen zejména na oblasti související s efektivitou a kvalitou propagace a výsledné informovanosti o PD a na oblasti týkající se sledování spokojenosti s aktuální podobou realizace PD u cílových skupin pacientů, rodinných příslušníků a dobrovolníků.

Sběr dat v průzkumu byl proveden několika typy metod. On-line dotazníky byly použity pro získání odpovědí od skupiny respondentů, kteří se u PZS přímo podílejí na řízení PD, např. náměstci, koordinátoři a kontaktní osoby na odděleních.

Polostrukturované rozhovory osobně nebo on-line formou byly realizovány s pacienty (včetně dětí), s rodinnými příslušníky, stávajícími dobrovolníky, novými zájemci o PD a orientačně s několika zástupci řadového zdravotnického personálu. Dále proběhl sběr dat týkající se viditelné propagace PD nezúčastněným pozorováním přímo v místě PZS. Dále tazatelé testovali reakci PZS při projevení zájmu o dobrovolnický program.

Dílčí zpráva B je zpracována v rámci veřejné zakázky „Zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních v České republice a následné vyhodnocení nové koncepce programu dobrovolnictví pro tyto lůžkové zdravotní služby a organizace a vyhodnocení workshopů II.”, která je realizována v rámci projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti”, (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V přílohách je k dispozici dílčí zpráva B a krátký souhrn hlavních výstupů.

Přílohy