S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Rada pro zdraví a životní prostředí

Vytvořeno: 10. 7. 2014 Poslední aktualizace: 10. 7. 2014

Rada pro zdraví a životní prostředí (dále jen „Rada“) byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č.  810 z 9. prosince 1998 jako poradní a iniciativní orgán vlády pro oblast zdraví a životního prostředí s mezirezortní působností. Svojí koordinační působností přispívá k řešení úkolů plynoucích ze strategických dokumentů schválených vládou ČR pro oblast ochrany a podpory veřejného zdraví a svou činností napomáhá ke zlepšování meziresortní spolupráce v oblasti životního prostředí a zdraví. Má dva pracovní týmy – jeden pro řešení úkolů vyplývajících z Protokolu o vodě a zdraví (v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“) za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) a Ministerstva zemědělství ČR (dále jen „MZE“) a jeden pro řešení úkolů vyplývajících z Charty o dopravě, životním prostředí a zdraví (v gesci Ministerstva dopravy ČR za účasti zástupců MZ a MŽP). Rada zajišťuje mimo jiné i naplňování národní strategie „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“, která je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR a rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012. Rada pak zajišťuje naplňování implementačních dokumentů Národní strategie na meziresortní úrovni a koordinuje nezbytnou spolupráci všech resortů. V tomto ohledu byl usnesením vlády č. 660 ze dne 21. 8. 2013 změněn statut Rady. Národní strategie byla projednána na zasedání Rady dne 11. 12. 2013. Rada má celkem 14 členů, kterými jsou předseda, místopředseda  a další členové. Předsedou je ministr zdravotnictví, místopředsedou hlavní hygienik ČR. Dalšími členy jsou náměstci jednotlivých ministerstev a náměstek předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Rada může zřídit podle potřeby z řad svých členů stálé výbory. K práci výboru mohou být zváni i externí spolupracovníci.