Průběžná zpráva za rok 2023, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Vytvořeno: 29. 12. 2023 Poslední aktualizace: 29. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačních programů:

– Podpora SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech,

– Dotační program Podpora SV lékařů na pracovištích PLDD 2018,

– Dotační program Podpora SV lékařů v oboru Pediatrie 2018,

– Dotační program Podpora SV lékařů v oboru Pediatrie II. 2019,

– Dotační program Podpora odborných periodik

Průběžnou zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem.

Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen Ministerstvu zdravotnictví předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci příslušného dotačního programu, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Zprávy se zasílají datovou schránkou nebo v listinné podobě prostřednictvím licencovaného přepravce listovních zásilek na adresu administrátora dotačního programu:

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85

100 02 Praha 10

ID datové schránky: cf2uiwg

 U dotačního programu Podpora odborných periodik je příjemce dotace povinen předložit závěrečnou zprávu o plnění programu, zahrnující seznam periodik podpořených v příslušném roce včetně doplňujících informací, do 31.1.2024 dle pokynů uvedených v příloze Pokyny k vyplnění Závěrečné zprávy k projektům realizovaným v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví – ostatní dotační programy.

Přílohy