S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Průběžná zpráva za rok 2017, Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 22. 12. 2017 Poslední aktualizace: 22. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném formuláři, který obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem. Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen Ministerstvu zdravotnictví předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání realizovaného v rámci dotačního programu Podpora specializačního vzdělávání  lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předat nejpozději do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v  „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Poznámka – upozornění:

V části A) průběžné zprávy za rok 2017, jsou požadovány níže uvedené přílohy:

Seznam povinných příloh (bez těchto příloh nebude zpráva hodnocena jako úplná):

  • Neověřená kopie průkazu odbornosti (dříve specializační index), neověřená kopie logbooku (pokud daný obor logbook má).

Pro potřeby doložení průběhu specializačního vzdělávání v průběžné zprávě bude postačující příloha formou samostatného listu papíru, na kterém bude seznam stáží a provedených výkonů v průběhu specializačního vzdělávání potvrzený podpisem školitele.

Přílohy