S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Prokazování bezúhonnosti při podávání žádostí pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Vytvořeno: 21. 11. 2022 Poslední aktualizace: 29. 11. 2022

Prokazování bezúhonnosti v případě podání žádosti o:

  • povolení k výkonu odborné praxe na území ČR pod přímým vedením na dobu určitou,
  • uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nebo povolání jiného odborného pracovníka na území ČR, a při podání
  • informace o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky,

je ustanoveno v § 3 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. Doklad prokazující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců.

 

Bezúhonnost k výše uvedeným žádostem se dokládá:

  • výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem,
  • případně doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců.

 

Nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu, jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti (týká se především ukrajinských žadatelů).

Příklad: Ukrajinský občan, který se v ČR nachází déle než 6 měsíců předloží k výše uvedeným žádostem čestné prohlášení o bezúhonnosti a také výpis z evidence rejstříku trestů z ČR.

Vzor čestného prohlášení je k dispozici v příloze níže.

Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie.

Přílohy