S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 24. 6. 2009 Poslední aktualizace: 24. 6. 2009

R O Z H O D N U T Í


V souladu s ustanovením § 21a odst. 8 věta druhá zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen „rozpočtová pravidla“) Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako věcně příslušný orgán.


Rozhodlo o přidělení dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2009.


Toto rozhodnutí se vztahuje pouze na úspěšné žadatele uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, a to v souladu s ustanovením § 21a odst. 10 věty první zákona č. 95/2004 Sb., kteří žádali o dotaci na rezidenční místo v projektu č. 1.


O d ů v o d n ě n í


Do 16.3.2009 byly podány žádosti o dotaci na rezidenční místo pro rok 2009, a to v souladu s metodikou pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2009 vydanou ministerstvem. Na základě odborného hodnocení žádostí účastníků řízení ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Rozhodnutí MZ v písemné podobě v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla, v platném znění, bude vydáno dodatečně po vypsání výběrového řízení na rezidenta, výběru rezidenta, předání seznamu vybraných rezidentů a po případné opravě plánu rezidenta.


Poučení


Proti tomuto rozhodnutí není možné podat odvolání (rozklad), a to v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 rozpočtových pravidel neboť na dotaci nebo na finanční výpomoc není právní nárok.

Přílohy