Program na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2017

Vytvořeno: 8. 11. 2016 Poslední aktualizace: 8. 11. 2016

Tematické okruhy dotace

Prioritou Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou paliativní hospicovou péči poskytovanou NNO.

A  – Neinvestiční projekty zaměřené na podporu paliativní hospicové péče

A 1 Pořízení neinvestičního vybavení

A 2 Vydávání edukačních materiálů zaměřených na paliativní hospicovou péči.

A 3 Podpora akcí propagujících paliativní hospicovou péči a její přínos pro společnost.

 

B –  Jiné neinvestiční projekty

Mimo výše uvedených tematických okruhů (A1 – A3) je možné požádat i o podporu v následujících  tematických okruzích, které nemusí souviset s paliativní hospicovou péčí.

B 1 Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených zdravotnických strategií

B 2 Projekty pomáhající realizovat reformu psychiatrické péče

B 3 Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit organizací

 

C – Investiční projekty

V rámci Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče v roce 2017 je možno požádat o podporu v rámci programu reprodukce majetku č. 135 100 s názvem Podpora hospicové paliativní péče v ČR.

Program je členěn na dva podprogramy:

  • podprogram č. 135 102 Podpora hospicové paliativní péče stroji a zařízeními
  • podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče

Pro rok 2017 je možno požádat pouze o podporu z podprogramu č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové paliativní péče.

 

Dotační program je určen pro dále vyjmenované příjemce.

  1. Nestátní neziskové organizace
  2. spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  3. obecně prospěšné společnosti zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013,
  4. ústavy, které byly ustaveny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014
  5. účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

MZ je oprávněno měnit podmínky pro vypracování projektů, pokud dojde ke změnám právních předpisů, vydání stanovisek státních orgánů a provedení úprav rozpočtu.