S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Přiznávání odborné způsobilosti

Vytvořeno: 1. 6. 2011 Poslední aktualizace: 24. 6. 2021

Ministerstvo zdravotnictví může dle zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 189/2008 Sb.“)

  • ustanovení čl. VIII bodu 2 přiznat odbornou způsobilosti k výkonu povolání adiktolog,

  • ustanovení čl. VIII bodu 1 přiznat absolventům magisterských nebo bakalářských studijních programů, které byly dodatečně akreditovány jako zdravotnické programy, způsobilost k výkonu odpovídajícího povolání, pokud absolvovaný studijní obor odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům na studijní program k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání stanoveným prováděcím právním předpisem.

Ministerstvo zdravotnictví může na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů,

  • § 96 odst. 1 přiznat odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zdravotnickému pracovníkovi, který získal odbornou způsobilost podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb. (např. přiznat odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby na základě absolvování kurzu podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.).

 

Kroky pro podání žádosti o přiznání odborné způsobilosti:

1

vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji

2

stáhnout žádost pro tisk

3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek – nalepením kolkové známky (je-li požadována) na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

 

Uhradit správní poplatek lze:

  1. formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)

  2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka (v případě žádosti o přiznání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. je to částka 500,- Kč). Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz , tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele, popř. IČO a název organizace.

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2856

 

Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu
od 8.00 do 15.00 (v Po a St do 16.30).

 

Doklady k žádosti:

  • Nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o přiznání odborné způsobilosti, přikládají k žádosti stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti.

  • V případě platby bankovním převodem k žádosti přiložte doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána).

 

V souvislosti s vydáváním rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti a jiných dokladů upozorňujeme na možnost vystavení duplikátů a to v případě ztráty dokladu vydaného ministerstvem.
Duplikát ministerstvo vystaví na základě písemné žádosti přes aplikaci EZP

 

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Hladíková

E-mail: mzcr@mzcr.cz
T
elefon: +420 224 972 856