Přiznávání odborné způsobilosti

Vytvořeno: 1. 6. 2021 Poslední aktualizace: 19. 5. 2023

Ministerstvo zdravotnictví může dle zákona č. 189/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 189/2008 Sb.“)

  • ustanovení čl. VIII bodu 2 přiznat odbornou způsobilosti k výkonu povolání adiktolog,

  • ustanovení čl. VIII bodu 1 přiznat absolventům magisterských nebo bakalářských studijních programů, které byly dodatečně akreditovány jako zdravotnické programy, způsobilost k výkonu odpovídajícího povolání, pokud absolvovaný studijní obor odpovídá svým obsahem a rozsahem minimálním požadavkům na studijní program k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání stanoveným prováděcím právním předpisem.

Ministerstvo zdravotnictví může na základě zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních ve znění pozdějších předpisů,

  • § 96 odst. 1 přiznat odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zdravotnickému pracovníkovi, který získal odbornou způsobilost podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím zákonu č. 96/2004 Sb. (např. přiznat odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby na základě absolvování kurzu podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.).

 

Žádost o přiznání odborné způsobilosti

1
Vyplňte žádost přes aplikaci EZP a uložte ji.

Žádost v aplikaci EZP

2
Žádost vytiskněte a podepište.
3
Uhraďte správní poplatek ve výši 500 Kč:

a
formou kolkové známky, kterou nalepíte na vytištěnou žádost
(lze zakoupit na pobočkách České pošty)
b
bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

  • Číslo účtu: 3711-0002528001/0710
  • Variabilní symbol: 2856
  • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žadatele

K žádosti poté doložte kopii potvrzení o převodu.

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

4
K žádosti přiložte požadované přílohy:

  • stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti

  • doklad o zaplacení správního poplatku
    (v případě platby bankovním převodem, je potřeba uvést jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady a číslo účtu, z kterého byla platba zaslána)
5

Žádost, včetně příloh, lze podat:

a

poštou na adresu MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

b

osobně na podatelnu MZ

mezi 8:00 až 15:00 (v pondělí a středu do 16:30)

 

V souvislosti s vydáváním rozhodnutí o přiznání specializované způsobilosti a jiných dokladů upozorňujeme na možnost vystavení duplikátů a to v případě ztráty dokladu vydaného ministerstvem.
Duplikát ministerstvo vystaví na základě žádosti přes aplikaci EZP: Žádost o vystavení duplikátu


 

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Hladíková

E-mail: mzcr@mzcr.cz
T
elefon: +420 224 972 856