Připravujeme

Vytvořeno: 20. 12. 2010 Poslední aktualizace: 20. 12. 2010


Řešení ekonomických outliers v roce 2012
 
Pracovní skupina Kultivace DRG připravila pro rok 2012 návrh řešení problematiky „outliers“ v klasifikačním systému.
Outliers jsou případy, jejichž náklady představují odlehlé hodnoty od střední hodnoty souboru.
Každý soubor dat má ze statistického rozložení, které je možné charakterizovat střední hodnotou a rozptylem hodnot kolem této střední hodnoty. Nejvzdálenější hodnoty pak výrazně ovlivňují především střední hodnotu, jejich odstraněním ze souboru dostaneme parametry souboru, které „lépe odpovídají skutečnosti“.
S outliers je třeba pracovat tak, aby bylo možné je adekvátně ocenit (s ohledem na motivace plátce i poskytovatele)  aby se minimalizoval jejich vliv na ohodnocení „normálních“ případů) inliers.
Obvyklým způsobem, jak hradit ekonomické outliers, je zohlednění délky pobytu, jako parametru relativně objektivnějšího (více determinovaného) než jsou skutečně vynaložené náklady.
Současné koncept, kdy je jako jediné ekonomické kriterium brána situace, kdy jsou náklady > 1 milion Kč, je nevyhovující.
Proto byl připravený návrh úpravy Metodiky přiřazení RV k případu hospitalizace a B verze Číselníku Relativních vah.
 
Metodika přiřazení RV k případu hospitalizace – varianta B – verze 008.2011 B, viz dole dokument „Přiřazeni Relativních vah 008 2011 B.pdf“. Jedná se o metodiku předkládanou pouze jako informační materiál. Popisuje postup činnosti spojené s vyhodnocováním ekonomického outliera. Vysvětluje používání „dvousložkové“ RV uvedené ve sloupcích  rvlos a rvmat – tedy „časové“ a „materiálové“ složky RV v Číselníku RV varianta B. Jedná se pouze o návrh, který bude do praxe zaveden pravděpodobně v DRG pro rok 2012.
Číselník Relativních vah 008.2011 varianta B – viz dole dokument Číselník Relativních vah 008.2011 B.xls. Tato verze číselníku RV je  rozšířena o sloupce:

Amat            průměrné materiálové náklady (vykázané jako ZUm, ZULP)
mltp              dolní mezní bod pro materiálové náklady
mhtp            horní mezní bod pro materiálové náklady
rvlos             složka relativní váhy vázaná na nemateriálové náklady
rvmat.          Složka relativní váhy vázaná na materiálové náklady

Jedná se o položky určené k aplikace „ekonomických outliers“. 

Tyto hodnoty jsou v číselníku uvedeny pouze s cílem informovat uživatele IR-DRG o této významné navrhované změně a umožnit jim reagovat a přizpůsobit podmínky ve své organizaci. Navrhovaná změna bude zavedena do systému pravděpodobně s verzí 009.2012. Odůvodnění a popis této úpravy je obsahem dokumentu Metodiky přiřazení RV k případu hospitalizace – verze B (viz dole dokument Přiřazeni Relativních vah 008.2011 B.pdf)“.