S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Připravovaná legislativa

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 5. 12. 2022

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednán jako sněmovní tisk 311 v 1. čtení.

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh zákona je projednáván v Senátu.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh zákona je projednáván v Senátu.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška  č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (systém surveillance)

Návrh je připraven pro posouzení v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Návrh je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Návrh je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě

Návrh je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

***

Nařízení:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.

Návrh je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

 Návrh byl zaslán k posouzení LRV.