S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Připravovaná legislativa

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 6. 2. 2023

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednán jako sněmovní tisk 311 v 2. čtení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona byl projednán v meziresortním připomínkovým řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona byl projednán v meziresortním připomínkovým řízení.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška  č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (systém surveillance)

Návrh je připraven pro posouzení v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Návrh je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku

Návrh byl zaslán k technické notifikaci.

***

Nařízení:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

 Návrh byl zaslán k posouzení LRV.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.

Návrh je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.