S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Připravovaná legislativa

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 16. 9. 2021

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je ve 2. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednáván v Senátu.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona je vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

Návrh zákona byl schválen senátem.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Návrh zákona byl schválen senátem.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

***

Nařízení vlády:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického 

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického 

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o následcích povinného očkování

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Odesláno k technické notifikaci.

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.