S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Připravovaná legislativa

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 16. 12. 2021

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

***

Zákony:

 

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh zákona je posuzován v rámci meziresortního připomínkového řízení

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh zákona je posuzován v rámci meziresortního připomínkového řízení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

***

Nařízení vlády:

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického

Návrh vyhlášky je vypořádán po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (systém surveillance)

Návrh je připraven pro posouzení v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického 

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického 

Návrh vyhlášky je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky o následcích povinného očkování

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Odesláno k technické notifikaci.