Připravovaná legislativa

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 19. 6. 2023

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona byl schválen vládou a zaslán k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

Návrh zákona byl po ukončeném meziresortním připomínkovém řízení odeslán k projednání vládě a LRV.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona byl projednáván pracovními komisemi Legislativní rady vlády.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (systém surveillance)

Návrh je připraven pro posouzení v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Návrh je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

Návrh je projednáván v pracovních komisích LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl odeslán k publikaci.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického

Návrh byl odeslán k publikaci.

***

Nařízení:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 Návrh byl odeslán ke schválení vládě.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Návrh je připraven pro posouzení v rámci meziresortního připomínkového řízení.