S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Připravovaná legislativa

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 16. 8. 2022

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

***

Zákony:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh zákona je projednáván jako sněmovní tisk 167 v 3. čtení.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh zákona je projednáván jako sněmovní tisk 168 v 3. čtení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

***

Nařízení vlády:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl odeslán k projednání vládě a její Legislativní radě.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška  č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob a forma oznámení orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh  je posuzován v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Návrh  je posuzován v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Návrh  je posuzován v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.

Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění (systém surveillance)

Návrh je připraven pro posouzení v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh byl zaslán k posouzení pracovním komisím LRV.