S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Připravovaná legislativa

Vytvořeno: 18. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

Stránka je aktualizována zpravidla 1x měsíčně. Upozorňujeme na to, že informace zde uvedené nemusí být v souladu s aktuálním stavem. Znění níže uvedených předpisů lze nalézt zde:

Elektronická knihovna eKLEP pro veřejnost

***

Zákony:

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích

Návrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně po vrácení návrhu zákona Senátem.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je v 2. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta), ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů

Návrh zákona je v 1. čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví

Návrh zákona byl schválen vládou a zaslán Poslanecké sněmovně.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Návrh zákona byl schválen vládou a zaslán Poslanecké sněmovně.

***

Nařízení vlády:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Návrh nařízení vlády je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

***

Vyhlášky:

Návrh vyhlášky o následcích povinného očkování

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.

Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického

Návrh vyhlášky je vypořádáván po proběhlém meziresortním připomínkovém řízení.