Prevence duševních onemocnění u dětí: Předběžné oznámení vyhlášení Otevřené výzvy

Vytvořeno: 10. 12. 2019 Poslední aktualizace: 10. 12. 2019

V zájmu zajištění co nejlepší informovanosti potenciálních zájemců o grant zveřejňujeme informace, týkající se připravovaného vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o grant na financování projektů pro oblast prevence duševních onemocnění u dětí a dospívajících. Oficiální vyhlášení výzvy se předpokládá v únoru 2020 a potrvá 2-3 měsíce od data jejího vyhlášení.

Předmětem žádostí budou následující aktivity vykonávané v České republice a/nebo donorských státech:

1. Aktivity zaměřené na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících.

2. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.

3. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům.

4. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů.

5. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Podrobné informace o podporovaných aktivitách jsou uvedeny v příloze č. 1.

Výzva bude určena pro:

  • Poskytovatele primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie; Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou a/nebo výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a/nebo duševní zdraví;
  • Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Školy a školská zařízení zřizovaná církvemi a náboženskými společnostmi, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro podání žádosti o grant je minimálně roční působnost organizace žadatele ve výše uvedeném oprávněném oboru působnosti, tedy buď poskytování zdravotní péče, nebo školská činnost.

Žadatelem může být pouze právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, založená/zřízená v souladu s legislativou České republiky. Nestátní (Nevládní) neziskové organizace (NNO) ani fyzické osoby nejsou v rámci výzvy oprávněnými žadateli.

Žádost může být podána v partnerství s relevantními partnerskou institucí z donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) stejně jako z České republiky. Oprávněným partnerem může být veřejný nebo soukromý právní subjekt komerční nebo nekomerční povahy, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá.

Alokace výzvy, výše grantu, spolufinancování, datum způsobilosti výdajů:

Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování je 134 302 597 Kč.

Minimální výše grantu na projekt bude 5 140 000 Kč a maximální 14 906 000Kč.

Veřejné instituce jsou oprávněny žádat o grant ve výši 100% způsobilých výdajů projektu.

Ostatní právnické subjekty jsou oprávněny žádat o grant ve výši 60% způsobilých výdajů projektu.

Podíl investičních prostředků na celkové částce požadovaného grantu nesmí překročit 20%.

Konečné datum způsobilosti výdajů je 31. 12. 2023.

Všechny podmínky pro podávání žádostí o grant budou součástí oficiálního vyhlášení výzvy a další informace bude možné získat na seminářích pro potenciální žadatele. Termíny seminářů budou včas zveřejněny na stránkách www.eeagrants.cz a www.mzcr.cz.

Informace uvedené výše jsou výhradně informativního charakteru a slouží zejména k informování potenciálních žadatelů o grant v dostatečném časovém předstihu a umožnění přípravy kvalitní grantové žádosti. Výše uvedené informace nejsou závazné a jasně dané a do doby oficiálního vyhlášení výzvy se tudíž mohou změnit.

 

Přílohy:

1) Podrobné informace o podporovaných aktivitách

 

Přílohy