S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Přehled souhlasných stanovisek (VOŠ)

Vytvořeno: 12. 11. 2010 Poslední aktualizace: 14. 1. 2021

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávací programy nelékařských zdravotnických oborů vyšších odborných škol zdravotnických (VOŠZ).

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách přehled zdravotnických studijních programů a oborů vysokých škol, kterým bylo uděleno souhlasné či nesouhlasné stanovisko MZ a jejichž absolvováním se v případě udělení souhlasného stanoviska získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Stanovisko je vydáváno na základě ustanovení § 104 zákona č. 561/2004 Sb., (viz níže).

Přehled obsahuje název vyšší odborné školy, která vzdělávací obor uskutečňuje, obor vzdělání, číslo oboru vzdělání, formu vzdělávání, stanovisko MZ, datum udělení stanoviska, způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, která se absolvováním daného oboru získává a datum akreditace MŠMT.

Údaje o udělení akreditace vzdělávacího programu získává MZČR ze zaslaných údajů MŠMT. Tyto údaje se mohou ale z rozhodnutí akreditační komise změnit, proto doporučujeme si platnost akreditace ověřit na webu MŠMT.

K žádosti o udělení stanoviska MZ školy předkládají vzdělávací program ve třech kopiích v papírové podobě a v jedné kopii v elektronické podobě (CD). Programy musí splňovat příslušné požadavky zdravotnické a školské legislativy (viz níže), a dále personální a materiální zajištění výuky příslušného oboru. Z cílů programu, obsahu a profilu absolventa musí být zřetelné, k jakému zdravotnickému povolání absolvent získává způsobilost.

 

Odpovídající legislativa (uvedeno ve zkráceném znění):

  • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších  předpisů,

  • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní a vzdělávací programy, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů,

  • metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., vydané pro určité obory, uveřejněné ve Věstnících MZ.

     

KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Marta Faiereislová

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání
E-mail:
Marta.Faiereislova@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 387

Přílohy