Předběžný návrh zákona

Vytvořeno: 11. 9. 2012 Poslední aktualizace: 11. 9. 2012

Pro informaci odborné veřejnosti

(nad rámec stanovené legislativní procedury)

 
 
Předběžný návrh zákona o podmínkách získávání, přiznávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví (zákon o zdravotnických povoláních)
 
 
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 96/2004 Sb.“) je účinný od 1. dubna 2004. Byl přijímán v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, kdy se upravovaly zásady volného pohybu osob v oblasti poskytování zdravotní péče a přístup ke zdravotnickému vzdělávání s cílem uplatnění na pracovním trhu EU. Též se upravoval systém celoživotního vzdělávání v návaznosti na registraci pracovníků nelékařských zdravotnických povolání jako prostředek zvýšené motivace k celoživotnímu vzdělávání.
 
Nynější zákon, který je stále častěji předmětem kritiky, je charakteristický značnou nepřehledností pramenící zejména z toho, že od doby vydání byl celkem osmkrát novelizován. Obsahuje velký počet přechodných ustanovení, z nichž některá jsou nejasná, nesrozumitelná či se již přežila. Naopak se objevují problémy způsobené mezerami v právní úpravě. V praxi se množí dotazy a výkladové a terminologické problémy. Byla identifikována zejména tato problematická místa:
  • výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka: problémy vznikají v souvislosti s tím, že současný zákon zakládá rozdílné podmínky v závislosti na tom, zda jde o výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu nebo o výkon povolání pod odborným dohledem. Nový návrh opouští odborný dohled v současném pojetí a vydávání osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu. Změny se dotknou také registru zdravotnických pracovníků,
  • změna struktury zdravotnických povolání a koncepce získávání způsobilosti kvalifikačním vzděláním: nový návrh odstraňuje dvojkolejnost vzdělávání, kdy pro jedno a totéž zdravotnické povolání jsou dvě vzdělávací úrovně, aniž by se od sebe podstatně odlišovala jejich obsahová náplň s vyústěním v odlišném profilu absolventa. Návrh struktury povolání, jak zdravotnických, tak jiných odborných pracovníků, zahrnuje podněty poskytovatelů zdravotních služeb, odborných společností a profesních sdružení se zřetelem k uplatnitelnosti v praxi,
  • celoživotní vzdělávání a kreditní systém: celoživotní vzdělávání je nyní povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky a jeho systém je spjat s odborným dohledem a nutností získat určitý počet kreditů za registrační období. Kreditní systém se ale v praxi neosvědčil. Není dostatečně motivační, nestimuluje roli zaměstnavatele/poskytovatele zdravotních služeb ani pracovníků samých. Nový návrh zachová celoživotní profesní vzdělávání, ale nepředpokládá pokračování kreditního systému a nepočítá s vydáváním průkazů odbornosti,
  • akreditační řízení a akreditační komise: současná právní úprava akreditačního řízení je místy nejednoznačná, nepřesná a vykazuje mezery, je třeba ji upřesnit a doplnit kontrolními mechanizmy. Pro povinné subjekty může tak nyní být relativně snadné vyhnout se důslednému plnění povinností, které pro ně ze zákona vyplývají. Není plně pokryta potřeba flexibility a věcné individualizace v posuzovací činnosti v oblasti akreditací. Akreditační komise bude nahrazena oborovými akreditačními komisemi s širším rozsahem působnosti. Návrh sjednocuje členství v komisi, nerozlišuje stálé a další členy komisí,
  • řízení ošetřovatelství a ostatních zdravotnických povolání: v mezinárodním srovnání chybí v systému ošetřovatelství v České republice zastřešující řídící profesní funkce s organizačním začleněním v Ministerstvu zdravotnictví a plně v okruhu jeho nynější působnosti. V návrhu je proto nově ukotvena a definována pozice hlavní sestry České republiky.

     

Potřebné úpravy jsou celkově natolik rozsáhlé, že by jen novelizace zákona č. 96/2004 Sb. nebyla pro jejich řešení dostačující. Ministerstvo proto namísto další dílčí novelizace připravilo návrh nového zákona, který by měl nahradit dosavadní a který zapracuje poznatky z aplikační praxe, bude přehlednější a ucelený. V oblastech, kde se dosavadní úprava osvědčila, bude pokud možno zachována věcná návaznost.
 
Návrh má za cíl realizovat opatření z Programového prohlášení Vlády České republiky ze dne 4. srpna 2010 v oblasti reformy vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Návrh zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví zejména na základě výsledků jednání pracovní komise ministerstva pro transformaci nelékařských zdravotnických povolání, jednání a konzultací s profesními sdruženími, odbornými společnostmi, zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, zřizovateli škol, zainteresovanými resorty a institucemi apod.
 
 
Případné náměty nebo připomínky k návrhu zákona je možno zaslat ministerstvu do 25. září 2012 elektronickou poštou na adresu: pripominky96@mzcr.cz
 
 
Za případné připomínky a náměty Ministerstvo zdravotnictví děkuje a v průběhu další přípravy návrhu se jimi bude intenzivně zabývat.
 
Vzhledem k tomu, že tento předběžný návrh je zpřístupněn pro informaci veřejnosti nad rámec stanovené legislativní procedury, nebude se konat individuální ani souhrnné vypořádání připomínek či námětů takto vzešlých.
 
Vnitřní připomínkové řízení bude následovat a řádně proběhne podle stanovených legislativních pravidel, a to včetně vypořádání připomínek v jeho rámci uplatněných.
 

Dne 10. 9. 2012

Přílohy