S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Praktické vyučování pro přípravu porodních asistentek – základní informace

Vytvořeno: 19. 3. 2015 Poslední aktualizace: 20. 8. 2021

Praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena / prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví. Akreditace je udělována na celé praktické vyučování kvalifikačního studia porodní asistence.


Zpět na rozcestník akreditace


 

Kvalifikační standard – Porodní asistentka

Obsah kvalifikačního studia je uveden v kvalifikačním standardu k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní program v oboru Porodní asistentka a specifikuje podrobněji minimální požadavky na bakalářský studijní program, je zde uvedena praktická výuka, ve které jsou konkrétní jednotlivá doporučená pracoviště pro odbornou praxi, kterou musí žadatel o akreditaci splnit. Kvalifikační standard byl vydán ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 11/2018.

 


 

Která zařízení jsou akreditovaná?

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení k uskutečňování praktického vyučování
v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu Porodních asistentek (praktická část).
V tomto seznamu je uvedena doba na kterou byla akreditace udělena nebo prodloužena a případně odejmuta.

 


 

Žádost o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek

Pokyny pro podání žádosti o udělení / prodloužení akreditace:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč – nalepením kolkové známky na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu ministerstva

 

Do formuláře žádosti doplníte:

 • identifikační údaje žadatele (obchodní firmu nebo název, sídlo, statutární orgán a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo jméno a příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, která žádost předkládá, a jde-li o cizince, případně místo hlášeného přechodného pobytu cizince na území České republiky nebo jeho bydliště v cizině, smluvní zařízení – v případě více smluvních partnerů přiložte jejich seznam)
 • druh vzdělávacího programu (bakalářský, magisterský)

 • název vzdělávacího programu – Porodní asistence B 5349

 • část vzdělávacího programu – praktická

 • max. počet míst pro vzdělávací program (počet přijatých studentů do studijního programu)

 

Uhradit správní poplatek lze:

 1. formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)

 2. bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána příslušná částka. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.
Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz ,
tel: +420 224 972 180).

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:

Poznámka pro příjemce (avízo): IČO a název organizace, popř. jméno a příjmení žadatele

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 2387

 

Doklady k žádosti:

 1. doklady o oprávnění užívat prostory, v nichž bude probíhat vzdělávání nebo jeho část (nájemní smlouva, zřizovací listina)

 2. doklady o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, fyzické osoby odpovídající za odbornou úroveň a průběh vzdělávání odpovídající zaměření porodní asistence (příp. dětská sestra). Doklady postačí prosté kopie.

 3. doklady o materiálním (vybavení prostor a vybavení hmotnými prostředky) a technickém zabezpečení (hygienické požadavky na prostor) vzdělávacího programu nejméně na dobu stanovenou příslušným vzdělávacím programem.

 4. doklady o druhu a rozsahu zdravotní péče zajišťované žadatelem, popřípadě smluvním zařízením, v příslušném oboru (registrace u nestátního zdravotnického povolání, zřizovací listina u příspěvkové organizace)

 5. přehled pracoviště včetně jmenného seznamu školitelů a lektorů jednotlivých pracovišť odborné praxe, kteří se budou podílet na praktickém vzdělávání + doložení dokladů o odborné nebo specializované způsobilosti, popřípadě o jiné kvalifikaci, odpovídající zaměření porodní asistence (příp. dětská sestra). U garanta praktického vyučování je nutno doložit doklad o odborné způsobilosti porodní asistentka a dále případně specializovanou způsobilost.

 6. Seznam smluvních zařízení, pokud je více partnerů, včetně smlouvy o vzájemné spolupráci.

 

Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ONP
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd

nebo zaneste osobně na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na tutéž adresu

 


Kontaktní osoba:

Mgr. Marta Faiereislová

Email: mzcr@mzcr.cz
Telefon: +420 224 972 387

Přílohy