S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR na dobu určitou

Vytvořeno: 15. 7. 2020 Poslední aktualizace: 24. 6. 2021

pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví může na základě žádosti vydat podle § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání. Rozhodnutí se vydává pouze nelékařským zdravotnickým pracovníkům a nikoliv jiným odborným pracovníkům.

 

Zpět na Uznávání kvalifikací získaných mimo členské státy EU

 

Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností:

 • právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení nebo

 • vysokou školou nebo

 • výzkumnou institucí nebo

 • akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb.

Akreditovaným zařízením je poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro:

  1. obor specializačního vzdělávání, nebo

  2. akreditovaný kvalifikační kurz, nebo

  3. certifikovaný kurz, nebo

  4. praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních asistentek.

 

Délka odborné praxe může být:

 • trvající maximálně 3 měsíce nebo

 • trvající déle než 3 měsíce, ale maximálně 1 rok.

 

 

Pokyny pro podání žádosti o povolení výkonu praxe na dobu určitou:

1
vyplnit žádost v aplikaci EZP a uložit ji
2
stáhnout žádost pro tisk
3
vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4
uhradit správní poplatek – nalepením kolkové známky (je-li požadována) na vytištěnou žádost nebo bankovním převodem
5
zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh na adresu uvedenou v žádosti

 

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.
 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

K vyplněné a podepsané žádosti je nutné připojit následující doklady:

 • originál písemného pozvání do ČR k nabývání odborných nebo praktických zkušeností;

 • ověřenou kopii (ne originál) překladu dokladu o získání způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání – diplom či vysvědčení;

 • ověřenou kopii rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vzdělání (s nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání platnosti) nebo osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikaci);

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, nesmí být při předložení starší 3 měsíců;

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců; výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců;

 • ověřenou kopii oddacího listu či doklad o změně příjmení (v případě, že žadatel změnil příjmení od příjmení uvedeného na dokladu o vzdělání);

 • kolek v hodnotě 500,- Kč nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol).

 

Veškeré výše uvedené doklady musí být doloženy v českém jazyce, případně musí být opatřeny úředně ověřeným překladem, tj. překladem provedeným tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

 

Pokud během platnosti rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání za účelem splnění praktické části aprobační zkoušky dojde ke změně přímého vedení, je nutné tuto změnu nahlásit. Formulář je k dispozici níže.

V případě, že zdravotnický pracovník bude mít v úmyslu ukončit pracovní poměr ve zdravotnickém zařízení, na základě jehož pozvání mu bylo povolení uděleno, je nutné podat novou žádost (současně je možné požádat o využití dokladů o vzdělání z předchozí žádosti).

 

Kontaktní osoby:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: Katerina.Pribylova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 

Ing. Miroslava Mudrlová

E-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 557

 

Příloha:

Žádost o změnu zdravotnického pracovníka vykonávajícího přímé vedení