S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu maximálně 3 měsíců

Vytvořeno: 8. 3. 2022 Poslední aktualizace: 8. 3. 2022

Povolení k výkonu odborné praxe trvající maximálně 3 měsíce je určeno pro nově přicházející ukrajinské nelékařské zdravotnické pracovníky a slouží k dočasnému krátkodobému povolení, než budou zajištěni další doklady (nostrifikace dokladu o zahraničním vzdělání) pro podání žádosti o dočasné povolení na delší dobu (12 měsíců).

 

Ministerstvo zdravotnictví může na základě žádosti vydat podle § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 96/2004 Sb. rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání. Rozhodnutí se vydává pouze nelékařským zdravotnickým pracovníkům, a nikoliv jiným odborným pracovníkům.

 

Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností:

 • právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení nebo
 • vysokou školou nebo
 • výzkumnou institucí nebo
 • akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb.

 

Akreditovaným zařízením je poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro:

 1. obor specializačního vzdělávání nebo

 2. akreditovaný kvalifikační kurz nebo

 3. certifikovaný kurz nebo

 4. praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních asistentek.

 

Délka odborné praxe může v tomto případě trvat maximálně 3 měsíce. Po uplynutí této doby je nutné pokračovat v režimu povolení odborné praxe na dobu 12 měsíců podmíněné již doložením dokladu o nostrifikaci (dokladu o zahraničním vzdělání). Je tedy vhodné si během doby 3 měsíců zařídit nostrifikaci.

 

Formulář žádosti je k dispozici níže v příloze.

 

K vyplněné a podepsané žádosti je nutné připojit následující doklady:

 • originál písemného pozvání do ČR k nabývání odborných nebo praktických zkušeností (vzor v příloze níže);

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o bezúhonnosti – možné doložit výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců. Výpis z evidence Rejstříku trestů a tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; nelze-li získat doklad o bezúhonnosti ze státu (nyní např. z Ukrajiny), jehož je žadatel občanem nebo se v něm žadatel zdržoval v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců, lze předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti; nesmí být při předložení starší 3 měsíců (vzor v příloze níže);

 • originál nebo ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, lze nechat vystavit lékařem v ČR, nesmí být při předložení starší 3 měsíců (vzor v příloze níže);

 • prostá kopie dokladu totožnosti (pasu, povolení k pobytu);

 • kolková/é známka/y v úhrnné hodnotě 500,- Kč (nalepit obě části kolkové známky, kolková známka, která neobsahuje vrchní nebo spodní část není platná, kolky jsou k dostání na všech pobočkách České pošty) nebo doklad o úhradě správního poplatku bankovním převodem (musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, jméno a příjmení majitele účtu, datum úhrady, číslo účtu a variabilní symbol – viz pokyny k vyplnění žádosti).

 

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500,- Kč. Jedním ze způsobů úhrady je podání okolkované žádosti (kolková známka lze zakoupit na pobočkách České pošty) nebo je možné dle zákona o správních poplatcích platbu provést na účet Ministerstva zdravotnictví. Bankovní poplatky s tím spojené hradí žadatel. Na účet musí být připsána přesná částka nebo částka jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, správní poplatek by uhrazen nebyl a rozhodnutí by nebylo vydáno. Odhadnout správnou částku je věcí žadatele. Doplatek na správnou výši je samozřejmě možný, ale jsou to další poplatky k tíži žadatele.

 

Nezbytné podklady k provedení převodu:

Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001

Kód banky: 0710

Název banky: Česká národní banka, Praha 1

Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP

Variabilní symbol: 1111111111

 

Kontaktní osoby:

Ing. Bc. Kateřina Přibylová

E-mail: Katerina.Pribylova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 553

 

Ing. Miroslava Mudrlová

E-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz
Telefon: +420 543 559 557

Přílohy