Povinnosti akreditovaného zařízení

Vytvořeno: 6. 3. 2021 Poslední aktualizace: 19. 5. 2023

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené akreditace Ministerstvem zdravotnictví dodržovat povinnosti, které je jsou stanoveny v § 50 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

1.
Akreditované zařízení je povinno v rámci akreditace

a)
uskutečňovat vzdělávání podle vzdělávacího programu schváleného ministerstvem, a to v rozsahu rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace,
b)

umožnit účastníkovi vzdělávání řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu,

c)

doložit do 60 dnů ministerstvu splnění kritérií vzdělávacího programu, pokud ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví takovou úpravu vzdělávacího programu, která mění kritéria pro akreditovaná zařízení, a to v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu,

d)

předkládat ministerstvu roční zprávu o organizačním a finančním zajištění vzdělávání, a to nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku,

Formulář – Roční zpráva

e)

vést dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu, která dokládá skutečnosti nutné pro splnění povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu a která obsahuje seznam účastníků vzdělávání; dokumenty tvořící dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu je akreditované zařízení povinno uchovávat a umožnit z nich provedení výběru archiválií podle jiného právního předpisu,

Metodický pokyn, kterým se stanoví vedení dokumentace průběhu SV, CK a AKK

f)

vést evidenci docházky jednotlivých účastníků vzdělávání s označením konkrétního pracoviště, na kterém praxe probíhala,

g)

nejpozději do 30 dnů písemně nahlásit ministerstvu každou změnu podmínek souvisejících se zabezpečením vzdělávání podle vzdělávacího programu,

Formulář – Změna lektora/školitele Formulář – Změna odborného garanta

h)

na vyžádání ministerstva umožnit vykonání praktické části atestační zkoušky, závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu, aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo adaptačního období podle tohoto zákona a zákona o uznávání odborné kvalifikace.

 
 
 
2.

Akreditované zařízení je povinno oznámit ministerstvu záměr ukončit uskutečňování vzdělávání nejméně 3 měsíce před plánovaným datem ukončení vzdělávání a písemně o tomto záměru informovat účastníky vzdělávání, kteří se u něho vzdělávají.
Akreditované zařízení je povinno předat ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou dokumentaci a evidenci týkající se účastníků vzdělávání.
Zanikne-li akreditované zařízení nebo zemře-li držitel akreditace, aniž by splnil povinnost uvedenou ve větě druhé, přechází povinnost předání dokumentace na jeho právního nástupce nebo toho, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, nebo osobu mu blízkou.
V případě účastníků vzdělávání, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání u jiného akreditovaného zařízení, předá ministerstvo nebo pověřená organizace dokumentaci tomuto akreditovanému zařízení.

3.

Akreditované zařízení je dále povinno na žádost účastníka vzdělávání, který přechází v průběhu vzdělávání k jinému akreditovanému zařízení, předat bez zbytečného odkladu kopie dokumentace vedené o tomto účastníkovi tomuto akreditovanému zařízení.

 

Důležité upozornění:

S účinností od 1. 1. 2014 Ministerstvo zdravotnictví nepotvrzuje schválení změny, pouze informaci o změně personálního zabezpečení zakládá do spisové dokumentace. Za personální zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání odpovídá ODBORNÝ GARANT. Ministerstvo zdravotnictví bude reagovat jen v případě, že se bude jednat o personální změnu ODBORNÉHO GARANTA. Akreditované zařízení provede oznámení změny (personálního zabezpečení/odborného garanta) na základě zaslaného řádně vyplněného formuláře, viz přílohy, ke kterým dále přiloží všechny požadované doklady o vzdělání nového lektora/školitele nebo odborného garanta.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví pro zabezpečení vzdělávání v akreditovaných zařízeních metodický pokyn, který stanoví dílčí součásti dokumentace, které je nutné vést pro doložení povinností vyplývajících ze vzdělávacího programu, jako jsou např. podmínky přijetí do kurzu (věk, vzdělání, zdravotní způsobilost), splnění učebního plánu a osnov jednotlivých předmětů v celém rozsahu, způsob zakončení kurzu atd., a které jsou archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


Zpět na rozcestník akreditace

Přílohy