S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Postup MZd při kontrole hospodárnosti dle § 2, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Vytvořeno: 11. 4. 2012 Poslední aktualizace: 11. 4. 2012

Odbor evropských fondů v rámci jednotlivých fází schvalování, výběru a realizace projektů oblasti intervence 3.2 Integrovaného operačního programu klade důraz zejména na kontrolu dodržování pravidel hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti definovaných § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Zatímco účelnost a efektivnost plánovaných investic je posuzována především v rámci hodnotícího procesu, hospodárnost je prověřována zejména v době realizace a to v přesně určených fázích realizace projektu.

Odbor evropských fondů má přesně vypracované pracovní postupy pro kontrolu hospodárnosti, které byly schváleny zejména v souvislosti s přijatým režimem zvýšeného řízení rizik od 1.7.2011, kdy došlo na základě výstupů z kontrol a auditů k posílení kontroly pravidel 3E. Při této kontrole jsou odborem evropských fondů mimo jiné využívány služby externích expertů.
 
K první fázi kontroly dochází již před zahájením zadávacího řízení, kdy je v rámci kontroly zadávací dokumentace ověřována relevantnost předložených dokumentů ke stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, které jsou po příjemci vždy vyžadovány, a je posuzováno, zda předpokládaná cena odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. 
 
Při kontrole návrhu smlouvy dochází zejména k ověření, zda nabídnuté plnění odpovídá technickým požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci. Nicméně v odůvodněných případech (např. námitky proti znění zadávacích podmínek) může být vyžádáno posouzení externího experta i z hlediska kontroly hospodárnosti.
 
Při kontrole monitorovací zprávy je ověřováno, že vybraný dodavatel dodal za vysoutěženou cenu skutečně takové plnění, ke kterému se v rámci své nabídky a uzavřené smlouvy zavázal. Je tedy nutné, aby byly dostatečně podrobně zpracovány dodací listy, tak aby mohl kontrolní orgán – tj. odbor EF tuto skutečnost ověřit.