Portugalské předsednictví v Radě EU uspořádalo dne 15. června 2021 zasedání Rady EPSCO

Vytvořeno: 29. 7. 2021 Poslední aktualizace: 29. 7. 2021

Během portugalského předsednictví v Radě EU (PT PRES) se dne 15. června 2021 uskutečnilo zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, část zdraví (Rada EPSCO). Jednalo se o první zasedání Rady EPSCO, které se více než po roce konalo opětovně prezenční formou, a to v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Jednání předsedala portugalská ministryně zdravotnictví Marta Temido. Evropská komise byla zastoupena komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakides. Přizvány byly také ředitelka Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) Emer Cooke a ředitelka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Andrea Ammon. Česká republika byla reprezentována ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Na pořadu jednání byly nejprve dvě politické diskuze. První diskuze byla věnována aktuálnímu stavu pandemie COVID-19 se zaměřením na digitální COVID certifikáty a jejich zavedení do praxe. Evropská komise rovněž shrnula dosavadní pokrok v očkování COVID-19 na úrovni EU. Ředitelka EMA Cooke informovala o možnostech očkování pro děti od 12 let. Ředitelka ECDC Ammon vyzvala k zachování nelékových opatření a  jejich opatrnému rozvolňování.  Členské státy kladně hodnotily zlepšující se epidemiologickou situaci a informovaly o stavu implementace digitálních COVID certifikátů na národní úrovni. Současně byl kladen důraz na koordinovaný přístup EU a srozumitelnost a jednoduchost jejich využití.

Druhá politická debata byla vedena na téma implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích in vitro a možnosti prodloužení přechodného období, a to s ohledem na dopady pandemie COVID-19 a malou kapacitu notifikovaných osob v rámci EU. Dané nařízení má  být použitelné od května 2022. Členské státy vyjádřily obavy z nedostatku zdravotnických prostředků na trhu EU a shodly se na nutnosti okamžité akce pro řešení nastalé situace.

Dalším bodem jednání bylo přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze EMA při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Současně byly představeny zprávy o pokroku k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 851/2004 o zřízení ECDC, respektive k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU, jež jsou rovněž součástí legislativního balíčku k ustanovení Evropské zdravotní unie. Během PT PRES nebylo u těchto dvou legislativních návrhů, dosaženo shody před zahájením vyjednávání v rámci trialogů s Evropským parlamentem. Komise vyzvala k rychlému přijetí obou nařízení.

V rámci bodu Různé byly poskytnuty ze strany PT PRES aktuální informace ohledně stavu vyjednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a změně směrnice č. 2011/24/EU. V průběhu PT PRES postoupilo jednání na úroveň trialogů s Evropským parlamentem poté, kdy bylo dosaženo částečné shody nad podobou textu na úrovni Rady. Posledním bodem dopolední části zasedání bylo přijetí Závěrů Rady v oblasti přístupu k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům pro silnější a udržitelnější EU.

Tématem pracovního oběda ministrů zdravotnictví bylo digitální zdraví. Ministři diskutovali o možnostech posílení mezinárodní spolupráce, využití telemedicíny při poskytování přeshraniční zdravotní péče a dalších nástrojích elektronického zdravotnictví.

Odpolední část jednání byla věnována v rámci bodu Různé informaci Evropské komise o společné akci týkající se antimikrobiální rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí (JAMRAI). Komise zdůraznila, že se jedná o jednu z jejích priorit v rámci současného funkčního období. Současně PT PRES informovalo o vývoji v oblasti globálního zdraví. V neposlední řadě nadcházející slovinské předsednictví v Radě EU (SI PRES) představilo svůj pracovní program pro druhou polovinu roku 2021.

Na okraj zasedání Rady EPSCO se uskutečnilo bilaterální jednání ministra se slovinským protějškem Janezem Poklukarem. Tématem byla aktuální epidemiologická situace, včetně opatření k omezení šíření COVID-19, a seznámení se s prioritami nadcházejícího SI PRES.