Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016

Vytvořeno: 9. 12. 2016 Poslední aktualizace: 9. 12. 2016

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 1. února 2017

na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2

 • osobním předáním (na podatelnu Ministerstva zdravonictví),
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (u zásilek není ozhodující datum podání, ale jejich doručení na Ministerstvo zdravotnictví do termínu viz výše).

Příjemce institucionální podpory v termínu předá Průběžnou zprávu včetně příloh. Průběžná zpráva se bude týkat shrnutí řešeného výzkumu, jeho financování, dosažených či v budoucnu plánovaných výsledků a výhledu do dalšího roku v rámci čerpání institucionální podpory (koncepční rozvoj dané organizace).

Příjemce dále předá Ministerstvu zdravotnictví podklady pro finanční vypořádání se státním rozpočtem (viz Příloha_04_Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2016 a Příloha_05_ č. 1v_vyhl367).

A. Průběžná zpráva

Průběžná zpráva slouží poskytovateli ke kontrole čerpání institucionální podpory za rok 2016 a ke zhodnocení projektů v rámci institucionální podpory.

Průběžná zpráva je vázána k čerpaným finančním prostředkům poskytnutých v rámci institucionální podpory na Rozvoj výzkumné organizace (Rozhodnutí MZ č. x- RVO-zkratka organizace/2016). Přehled všech institucí podpořených v roce 2016 včetně čísla rozhodnutí (viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2016).

Osnova Průběžné zprávy:

 1. Úvod (základní informace o příjemci)
 2. Projekty – Výzkumná část (co bylo řešeno a jakých výsledků bylo dosaženo)
 • Jednoleté projektyv rámci daného roku, tj. 2016
 • Víceleté projekty (běžící, nové)
  • ukončené (zhodnocení a shrnutí průběhu řešení s důrazem na poslední rok řešení);
  • probíhající (započaté v minulých letech nebo v roce 2016);
  • plánované.

Za víceleté období řešení doporučujeme vytvoření přehledové tabulky, která bude zahrnovat dosažené výsledky (dle platných Metodik, které jsou zároveň uvedeny v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací („IS VaVaI“), publikační aktivity a finanční přehledy čerpání.

 • Ukončené projekty (běžící, nové)
  • konečné shrnutí celého průběhu řešení (plnění cílů jak hlavních tak dílčích, popis případných změn projektu a jejich odůvodnění)
 1. Koncepční část (předložení koncepce rozvoje organizace na rok 2017, s výhledy do roku 2020)
 2. Ekonomická část (výpis z ekonomického systému organizace za rok 2016, předběžné procentuální rozdělení financí na další roky – kvalifikovaný odhad, plánované investiční akce, atd.).

Je nezbytné uvést skutečně vynaložené náklady za celý rok 2016 a skutečně čerpaný objem institucionální podpory za rok 2016. Pokud byly v celkových financích i jiné zdroje, je třeba uvést též částku z ostatních    veřejných    zdrojů a z ostatních neveřejných zdrojů.

 1. Závěr

Vzhled Průběžné zprávy:

Doporučené formátování

Okraje:

horní – 25 mm

levý – 35 mm

dolní – 25 mm

pravý – 25 mm

Řádkování (základní text): 1,15

Velikost písma (základní text): 12 b

Písmo – font (vektorové patkové proporcionální písmo): Times New Roman

Forma zaslání: pouze elektronická podoba, a to ve třech exemplářích na CD či DVD

B. Publikační část

Zahraniční publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v recenzovaném časopise
 • Ostatní

Domácí publikace (dle Metodiky hodnocení):

 • Články v impaktovaném časopise
 • Články v neimpaktovaném časopise
 • Články v recenzovaném časopise
 • Ostatní

Za každou uvedenou publikaci v seznamu Průběžné zprávy bude v této příloze dále doložen kompletní výsledek v plném znění (kniha, časopis atd., obsahující příslušný výsledek), případně kopie titulní strany nebo tiráže s uvedením základních údajů – dedikace, obsah a celé znění příslušného výsledku (článek, kapitola v knize, atd.).

Forma zaslání: pouze elektronická podoba, a to ve třech exemplářích na CD či DVD, podle velikosti může být součástí CD či DVD s Průběžnou zprávou.

C. Povinná příloha Průběžné zprávy

Doplňujícím materiálem k Průběžné zprávě bude příloha, která nebude její součástí, ale jako samostatný materiál bude sloužit při hodnocení Průběžné zprávy (proto prosím věnujte pozornost poskytnutým informacím a jejich zpracování). Povinná příloha bude zaslána elektronicky na jednom exempláři datového nosiče společně s Průběžnou zprávou.

Náležitosti povinné přílohy (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2016):

 • ekonomické shrnutí (viz Příloha_02_Výkaz uznaných nákladů za rok 2016)

Tato část bude i v samotné Průběžné zprávě. Upozorňujeme, že tato příloha nenahrazuje podrobný výpis ze stávajícího ekonomického systému o hospodaření s finančními prostředky, který je nedílnou součástí Průběžné zprávy.

Dodání: v elektronické verzi (scan s podpisy a zároveň ve formátu excel);

 • publikační část, shrnutí (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2016)

Dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013-2016), celkový přehled;

 • doložení ostatních druhů výsledků, např. patenty, průmyslové vzory, funkční vzory atd. (viz Příloha_01_Příloha k Průběžné zprávě k čerpání Institucionální podpory za rok 2016).

D. Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016

Vypořádání se státním rozpočtem je v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, stáními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Podrobné pokyny viz Dopis příjemcům – Pokyny pro vypořádání SR_2016.

SHRNUTÍ

V termínu do 1. února 2017 (včetně) příjemci institucionální podpory (seznam viz Příloha_03_Rozdělení institucionálních prostředků pro rok 2016) odevzdají následující materiály

 1. Průběžná zpráva k čerpání Institucionální podpory (3x elektronická verze – CD či DVD)
 2. Dosažené výsledky (přehled, plné znění časopisů, knih, atd. – popř. informace k jejich ověření viz výše bod B. Publikační část), (3x elektronicky – CD či DVD)
 3. Příloha Průběžné zprávy, samostatný elektronický dokument (1x ve formátu PDF s podpisy odpovědných osob + 1x ve formátu XLS – CD či DVD)
 4. Vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016

Kontaktní osobou je Ing. Jana Hejnová, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (tel.: 224 972 640, e-mail: jana.hejnova@mzcr.cz)

Přílohy