Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2023 – projekty AZV

Vytvořeno: 18. 12. 2023 Poslední aktualizace: 18. 12. 2023

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro vyúčtování a finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2023 – účelová podpora na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Projekty mají označení NV18-0x-xxxxx, NV19-0x-xxxxx, NU20(J)-0x-xxxxx, NU21(J)-0x-xxxxx, NU22(J)-0x-xxxxx, NU-x-xxx (projekty VES COVID) nebo NU23(J)-0x-xxxxx.

Podklady budou zasílány do datových schránek příjemců Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání dotací za rok 2023 – projekty AZV, které naleznete také v příloze tohoto článku, včetně tří formulářů Vyúčtování a finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2023, Rozpis vyúčtování po jednotlivých projektech AZV – běžící projekty a Rozpis vyúčtování po jednotlivých projektech AZV – ukončené projekty.

Vyplněné formuláře zašlete elektronicky (bez podpisu, nikoliv scan) na e-mailovou adresu:  
info@azvcr.cz (Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10) nejpozději do 7. února 2024.

Zároveň zašlete všechny vyplněné formuláře Ministerstvu zdravotnictví na e-mailovou adresu: veda@mzcr.cz (rovněž v el. verzi bez podpisu, nikoliv scan) a současně v tištěné podobě s originálními podpisy odpovědných osob poštou, do datové schránky nebo osobně na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VVD, Mgr. et Mgr. Martina Rzehulková, Palackého náměstí 4, Praha 2; ID datové schránky: pv8aaxd.  Vše opět nejpozději do 7. února 2024.

Příjemce vždy dle přiložených Pokynů zašle avízo o vrácení finančních prostředků z účelové podpory MZ doložené výpisem z banky, a to e-mailem (scan) na adresu: veda@mzcr.cz.

Upozornění:

  • Ve formulářích uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení v haléřových částkách (dle účetního systému dané organizace).

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na tyto účty MZ vedené u ČNB:

1) č. 19-0002528001/0710 – v případě vratky nespotřebovaných účelově určených prostředků u běžících projektů,

2) č. 6015-0002528001/0710 – v případě vratky u projektů ukončených k 31. 12. 2023.

 

Na účet MZ musí být vrácené prostředky bezpodmínečně poukázány nejpozději do 15. února 2024 (tento den je nejzazším dnem odeslání vratky z účtu příjemce).

 Kontakty:
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10

e-mail:  info@azvcr.cz

 
Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VVD, Mgr. et Mgr. Martina Rzehulková, Palackého náměstí 4 ,128 01 Praha 2

ID datové schránky: pv8aaxd 

e-mail: veda@mzcr.cz  

Přílohy