S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2018

Vytvořeno: 20. 11. 2018 Poslední aktualizace: 20. 11. 2018

U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2018, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou poskytovatelem podpory požadovány.

Pokyny k vyplnění Závěrečné zprávy najdete v příloze tohoto článku (viz příloha Pokyny pro vyplnění Závěrečné zprávy za rok 2018_projekty AZV řešené dle Zadávací dokumentace VES 2015) a v příslušné Zadávací dokumentaci.

Závěrečná zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající
se části projektu řešené dalším účastníkem.

Součástí obsahu závěrečné zprávy jsou údaje o čerpání uznaných nákladů projektu jak za poslední rok, tak souhrn za celou dobu řešení projektu, tj. poskytnuté účelové podpory i nákladů hrazených z jiných zdrojů. Příjemce přitom uvádí i údaje o hospodaření dalšího účastníka.

Povinnou součástí každé závěrečné zprávy je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán), jehož vzor naleznete v příloze článku.

Formuláře Závěrečné zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/. Věnujte prosím pozornost přiloženým Pokynům a také pomocnému manuálu s názvem „Vyplnění_závěrečné_zprávy_ISVP.pdf“.

Závěrečná zpráva musí být vytvořena aplikací ISVP a zaslána prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – ZZ“ do datové schránky Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky s identifikátorem „f7eike4“. Po finalizaci Závěrečné zprávy bude vytvořen jednoznačný otisk (Hash), který tuto Závěrečnou zprávu identifikuje. Závěrečná zpráva pak již nesmí být nijak upravována, jinak bude tento jedinečný otisk porušen. Přílohy k Závěrečné zprávě se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Velikost všech vložených příloh dohromady může být max. 10 MB.

Závěrečné zprávy za rok 2018 administrují zaměstnanci kanceláře Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, na které se můžete obracet v případě nejasností. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách http://www.azvcr.cz/.

Termín odevzdání Závěrečné zprávy je do 31. ledna 2019

Pozn. Příjemce je oprávněn požádat o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy, resp. o odklad odevzdání závěrečné zprávy formou vyplnění Formuláře část ZO, který předloží do 31. ledna 2019 společně s těmi částmi závěrečné zprávy, které lze již v konečné podobě zpracovat a doručit. V tomto případě je příjemce povinen vždy k 31. lednu, nejpozději však do 180 dní od ukončení řešení projektu (pouze dosažené výsledky), doručit zbývající části závěrečné zprávy, v rámci které budou vyplněny zejména veškeré údaje ve formulářích Část ZC a Závěrečná karta projektu s veškerými přílohami závěrečné zprávy.

V případě, že příjemce využije možnosti odkladu hodnocení závěrečné zprávy a plnění cílů projektu nebylo v dílčích zprávách hodnoceno jako úplné, může poskytovatel snížit hodnocení návrhů projektů podaných do doposud nevyhodnocených veřejných soutěží až do doby vyhodnocení závěrečné zprávy.

Přílohy