S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o porušení práva Evropské unie

Vytvořeno: 5. 1. 2022 Poslední aktualizace: 26. 9. 2022

Ke dni 17. prosince 2021 zřídilo Ministerstvo spravedlnosti externí oznamovací systém (EOS) a na Ministerstvu zdravotnictví byl zřízen vnitřní oznamovací systém (VOS).

Tento systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Volba mezi VOS a EOS pro podání oznámení je na úvaze oznamovatele.

V této souvislosti je na Ministerstvu zdravotnictví určena tzv. pověřená osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla státním tajemníkem určena JUDr. Jitka Bartošová,
tel: 224 972 283.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je ve služebním či pracovním poměru vůči Ministerstvu zdravotnictví, a dále osoba samostatně výdělečně činná, dobrovolník, stážista, uchazeč o zaměstnání a další osoby, které se pohybují v pracovním prostředí ministerstva.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím VOS Ministerstva zdravotnictví týkat:

 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany osobních údajů;
 • ochrana soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie;
 • ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory;
 • předcházení praní peněz a financování terorismu.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím EOS Ministerstva spravedlnosti týkat:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Informace, které nelze oznamovat:

 • informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem České republiky
 • utajované informace
 • skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité typy „citlivých informací“, aniž by tím porušil svou právní povinnost. To se týká informací, na něž se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení od oznamovatele, který musí sdělit svou totožnost, může přijmout pouze příslušná osoba a to
a) písemně – elektronicky i v listinné podobě;
b) ústně – osobně

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě je zřízena speciální schránka pro příjem oznámení označená jako „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“, která se nachází v prostoru před podatelnou v budově ministerstva. Prostor kolem schránky není nahráván nebo monitorován kamerovým ani žádným jiným systémem. Oznámení je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu: prosetrovatel@mzcr.cz 

Pověřená osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU), na jejichž porušení se vztahuje SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie je k dispozici zde.