S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oznámení o plánované předběžné tržní konzultaci

Vytvořeno: 19. 12. 2018 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

 

 

V souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se dne 8. 1. 2019 od 9:00 hodin v budově Ministerstva zdravotnictví ČR bude konat předběžná tržní konzultace týkající se veřejné zakázky „Poskytování zdravotně sociálních služeb osobám bez přístřeší“, plánované v rámci projektu „Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez domova”, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641, realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Více informací o předběžné tržní konzultaci naleznete na adrese: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm.

A na profilu zadavatele.

V rámci předběžné tržní konzultace bude zadavatel s dodavateli konzultovat zejména popis předmětu plnění a požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, dále pak způsob zadávání veřejné zakázky.

Kontaktní osobou je:

Mgr. Hana Šišková Grznárová, MBA,
e-mail: hana.siskovagrznarova@mzcr.cz , tel. 224 973 091,