Oznámení k návrhu Evropské komise k prodloužení pracovního programu přezkoumání

Vytvořeno: 29. 11. 2023 Poslední aktualizace: 29. 11. 2023

OZNÁMENÍ

k návrhu Evropské komise k prodloužení pracovního programu přezkoumání

Evropská komise zveřejnila dne 22.11.2023 návrh delegovaného nařízení, kterým se odkládá termín pro ukončení pracovního programu přezkoumání.

Plánovaný termín dokončení pracovního programu přezkoumání stávajících účinných látek měl být dokončen nejpozději do 31.12.2024. S ohledem na stávající postup v této oblasti nelze očekávat úspěšné dokončení pracovního programu přezkoumání. Neprodloužení termínu by představovalo praktické ochromení trhu s biocidními přípravky, jelikož by nadále nebylo možné dodávat přípravky obsahující účinné látky, které nebyly v rámci pracovního programu přezkoumání zhodnoceny.

V souvislosti s výše citovaným návrhem Ministerstvo zdravotnictví oznamuje všem dotčeným subjektům, že přípravky dodávané na trh na území České republiky v přechodném období (na základě oznámení podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb.) bude možné dodávat i nadále bez nutnosti dalších administrativních kroků ze strany osoby zodpovědné za dodání přípravku na trh na území České republiky, a to nejpozději do nově navrhovaného termínu skončení pracovního programu přezkoumání, tj. do 31.12.2030, pokud nenastane dříve povinnost pro přípravek získat platné povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, nebo jej stáhnout z trhu na základě nařízení o neschválení účinné látky.

Návrh nařízení Komise (zveřejněno 22.11.2023): https://circabc.europa.eu/ui/group/e947a950-8032-4df9-a3f0-f61eefd3d81b/library/889239de-ec46-4af1-9865-4be95dc0bb6c/details

 

 

ANNOUNCEMENT

on the European Commission’s proposal to extend the existing active substances review programme

On 22nd November 2023, the European Commission published a proposal for a delegated regulation postponing the deadline for the completion of the review programme.

The planned deadline for the completion of the review programme for existing active substances was supposed to be 31st December 2024 at the latest. In view of the current progress in this area, the successful completion of the review work programme cannot be expected. If the programme would not be extended it might cause biocidal products market freeze as it would no longer be possible to supply products containing active substances that have not been evaluated in the framework of the review work programme.

Regarding the above-mentioned proposal, the Ministry of Health informs all concerned entities that biocidal products placed on the market in the Czech Republic during the transitional period (based on the notification according to Section 14 of Act No. 324/2016 Coll.) will be possible to still be placed on the market without the need for further administrative steps from the concerned entities responsible for placing of the product on the market in the Czech Republic, until the newly proposed date of the end of the review work programme, i.e. until 31st December 2030, unless the obligation to obtain a valid authorisation for the product under Regulation (EU) No. 528/2012 of the European Parliament and of the Council arises earlier or phase out of the product from market on the base of the active substance non-approval regulation.

Draft Commission Regulation (published on 22.11.2023): https://circabc.europa.eu/ui/group/e947a950-8032-4df9-a3f0-f61eefd3d81b/library/889239de-ec46-4af1-9865-4be95dc0bb6c/details