S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v členských státech EU a Švýcarské konfederaci

Vytvořeno: 22. 2. 2008 Poslední aktualizace: 21. 7. 2020

Je určeno lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali vzdělání na území ČR a kteří mají zájem vykonávat zdravotnické povolání v jiném členském státě EU nebo Švýcarské konfederaci.

Studium (vysokoškolské i specializační) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů zahájené (a tím pádem i dokončené) po 1.5.2004 již splňuje minimální požadavky na vzdělání stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7.září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Upozorňujeme však, že i přes tuto skutečnost mohou některé členské státy EU osvědčení o konformitě vzdělání k povolení výkonu zdravotnického povolání na jejich území požadovat. Doporučujeme žadatelům, aby si tuto skutečnost ověřili přímo u daného členského státu, kde hodlají zdravotnické povolání vykonávat.

Všechny doklady, které je nutné k žádosti o vydání osvědčení doložit jsou uvedeny přímo ve formuláři žádosti. Upozorňujeme však, že všechny doklady přiložené k žádosti musí být předloženy v českém nebo slovenském jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Upozorňujeme, že správní lhůta pro vydání osvědčení činí 30 dní ode dne, kdy kompletní žádost dojde k Ministerstvu zdravotnictví, ve zvlášť složitých případech může v souladu s ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, činit až 60 dní ode dne, kdy žádost dojde k Ministerstvu zdravotnictví. pokud žadatel nepodá žádost se všemi stanovenými náležitostmi, správní lhůta se prodlužuje o dobu, než je žádost ze strany  žadatele náležitě doplněna.

K žádosti je dále nezbytné uhradit správní poplatek v hodnotě 500,- Kč lze:

1)      formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2)      bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka 500,- Kč nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky. Více informací o bankovních transakcích podá paní Helena Svejkovská (mail: helena.svejkovska@mzcr.cz, tel: +420 224 972 180)
Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením.

Do poznámky pro příjemce (avíza): připsat jméno a příjmení žadatele.
 
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kód banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: 2915 
 

Osvědčení vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR pouze v jednacím jazyce České republiky, tedy v jazyce českém, a to v souladu s ustanovením  § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Formulář žádosti:

Žádost o vydání osvědčení lze učinit na níže předepsaném formuláři.
 
Vyplněnou žádost zašlete i se všemi přílohami na adresu: 
 

M i n i s t e r s t v o  z d r a v o t n i c t v í  ČR
P a l a c k é h o  n á m ě s t í  4
128 01 Praha 2

nebo zaneste na Podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR na téže adresu od 8.00 do 15.00  (v Po a Pá do 16.30)

Kontaktní telefon: +420 224 972 915

Ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR pro jejich použití v cizině provádí PODATELNA Ministerstva zdravotnictví, nikoliv odbor vědy a lékařských povolání

Informace o ověřování listin naleznete zde.

Veřejné listiny podepsané níže uvedenými oprávněnými úředními osobami Ministerstva zdravotnictví:

  • Mgr. Zbyněk Podhrázký, ředitel odboru vědy a lékařských povolání 
  • Mgr. Barbora Poláková, vedoucí oddělení uznávání kvalifikací odboru vědy  a lékařských povolání

NENÍ NUTNÉ před jejich předložením konzulárnímu odboru Ministerstva zahraničních věcí předem ověřit Ministerstvem zdravotnictví, neboť tyto listiny ověřuje konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí přímo.

Konsolidovanou verzi Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací naleznete zde.

Přílohy