Ochrana veřejného zdraví a potravinového zabezpečení

Vytvořeno: 19. 8. 2016 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Zdraví obyvatel by mohlo být ohroženo manipulací s původci přenosných onemocnění (záměrné šíření v populaci) či kontaminací potravin, půdy, vzduchu a vody chemickými nebo radioaktivními látkami anebo biologickými agens a toxiny.

Kromě toho může úmyslné šíření nákaz hospodářských zvířat či zemědělských rostlin vážně ohrozit potravinové zabezpečení obyvatel a mít významné hospodářské a sociální dopady na klíčové články potravinového řetězce.

Podle právních předpisů EU týkajících se přeshraničních zdravotních hrozeb[1] koordinují stávající mechanismy připravenost na vážné přeshraniční zdravotní hrozby a propojují členské státy, agentury EU a vědecké výbory[2] prostřednictvím systému včasného varování a reakce (Early Warning Response System).

Pokud jde o bezpečnost potravin, příslušné orgány si prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) a společného celního systému pro řešení rizik (CRMS) vyměňují informace o analýze rizik, aby mohly monitorovat zdravotní rizika, jež představují kontaminované potraviny.

V případě ohrožení zdraví zvířat a rostlin existuje soubor nástrojů[3] k přípravě na řešení mimořádných událostí, včetně hybridních hrozeb.

Výbor pro zdravotní bezpečnost (Health Security Committee) EU koordinuje reakci členských států EU na hrozby v oblasti veřejného zdraví. Českou republiku zastupuje v tomto výboru náměstek ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR.

 

 


[1] Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

[2] Rozhodnutí Komise C(2015) 5383 ze dne 7.8.2015 o zřízení vědeckých výborů v oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti spotřebitele a životního prostředí.

[3] Například banky očkovacích látek EU, moderní elektronický informační systém pro nákazy zvířat, přísnější povinnost přijímat opatření pro laboratoře a další subjekty, které se zabývají patogeny.