Občan | Pacient

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních/investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2013 – IGA MZ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání za rok 2013. Podklady budou zasílány poštou na nosiči CD ROM společností GraSeS, s.r.o. a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k finančnímu vypořádání, které naleznete také v příloze článku, včetně formuláře Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2013 a Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb., které budou součástí Avíza o uskutečněné platbě s doloženým výpisem z banky (jestliže vracíte nevyčerpané finance) zaslaného MZ ČR.

Vyplněný soubor (formuláře) zašlete na novém nosiči CD ROM dle „Pokynů“ (viz příloha) na adresu společnosti GraSeS s.r.o. nejpozději do 31. ledna 2014.

Avízo - formulář Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2013, výpis z banky, pokud vracíte nespotřebované finanční prostředky a formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb. zašlete také dle „Pokynů“ na e-mailovou a poštovní adresu Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 31. ledna 2014 k rukám Ing. Ivy Vrbíkové.

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví č. 6015-2528001/0710 u České národní banky nejpozději do 15. února 2014.

Upozornění:

  • Ve formuláři Finanční vypořádání, Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2013, Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb. uvádějte vyčerpané a vrácené finance bez zaokrouhlení (dle účetního systému dané organizace, v haléřových částkách).
  • Ve formuláři Čerpání uznaných nákladů projektů IGA MZ v roce 2013 a Věcná specifikace čerpaných uznaných nákladů projektu xx/xxxx za rok 2013 uvádějte vyčerpané a vrácené finance zaokrouhlené na koruny z důvodu nahrávání těchto dat do systému Grant
    a následnému elektronickému předávání do informačního systému CEP (centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), který požaduje uvádění finančních prostředků bez desetinných čísel.

Kontakty:
GraSeS, s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2
e-mail: info@grases.cz, dagmar.maierova@grases.cz
 
Ministerstvo zdravotnictví, Oddělení VLP/1, Ing. Iva Vrbíková,  Palackého 4, 128 01 Praha 2
e-mail: veda@mzcr.cz

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.01.2014

Poslední úprava: 07.01.2014, 17:08