Občan | Pacient

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 2011

 V příloze Vám zasíláme tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých  Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2011. Jsou to:

a) formulář Finanční vypořádání dotací ze SR 2011
                Na tento formulář vyplňte Název a identifikační číslo (IČ) dotovaného subjektu, adresu a telefonické spojení, na kterém je možno zastihnout odpovědnou osobu během dne, e-mailovou adresu, pokud máte, a souhrnně celou částku dotací poskytnutých MZ ČR v roce 2011 a jejich čerpání.
b) formulář Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2011
                Na tento formulář rozepište podle znění rozhodnutí Název projektu/ů a do  tabulky příslušné finanční údaje. Formulář stačí na osm projektů, pokud jich máte více, použijte více formulářů. V pravém horním rohu uveďte počet listů přílohy. Tento formulář vyplňte i v případě, že máte pouze jeden projekt a údaje budou shodné! Údaje, prosím, řaďte podle dotačních programů, ze kterých byla dotace poskytnuta!
c) formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb.
                Formulář vyplňte podle pokynů uvedených na něm pod tabulkou.
 
                Všechny vyplněné formuláře zašlete i v případě, že jste již dílčí vyúčtování, zprávu o plnění projektu a další požadované doklady odeslali.
                Součet finančních údajů u jednotlivých projektů musí souhlasit s údaji na prvním formuláři. Pokud máte jen jeden projekt, budou údaje na obou formulářích shodné. Údaje „Poukázáno“ musí souhlasit s částkami uvedenými v rozhodnutí (rozhodnutích), v případě krácení dotace se změnovým rozhodnutím, a skutečně obdrženou částkou.     
                Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem  za rok 2011 musí být provedeno dle § 75 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se "Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválenými usnesením vlády č. 92/2010 a s usnesením vlády č. 463/2010                                                                                                                                                                        o "Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím" (pro rok 2011) do 15. února následujícího roku, včetně poukázání nespotřebované části státní dotace na účet cizích prostředkůMZ ČR č. 6015-2528-001/0710 u ČNB. Zároveň je třeba zaslat spolu s formulářem „Finanční vypořádání “ avízo o uskutečněné platbě s uvedením variabilního symbolu ve tvaru výdajová položka a číslo programu , např. 5222 323*.
                Na účtu MZ ČR musí být vrácené prostředky z dotací poskytnutých pro rok 2011 bezpodmínečně připsány nejpozději 15. února 2012. Později připsané částky budou poukázány zpět na účet odesílatele, kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního úřadu.
                Upozorňujeme, že pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 10 uvedeného zákona a vrácena na účet MZ ČR do 15. února 2012), podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44 a 44a tohoto zákona.
 
 
 
                                                                                                                              Ing. Petr S a l á k
                                                                                                                         ředitel finančního odboru
 

 

5222
Občanská sdružení
311
Protidrogová politika
5223
Církve a náboženské společnosti
321
Program vyrovnávání příležitostí pro občany se ZP
 
 
323
Program grantové podpory
 
 
325
Lázeňská léčba Konfederace politických vězňů
 
 
374
IGA
 
 
379
Vzdělávací programy
 
 
411
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
 
 
412
Národní program zdraví
 
 
 
 
 
 
 
 

Formuláře jsou určeny pro všechny dotační programy MZ, ale  pouze pro občanská sdružení a církve! Formuláře pro ostatní příjemce dotací najdete u příslušného odboru MZ, který dotaci ve svém dotačním programu poskytnul.  

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 10.01.2012

Poslední úprava: 10.01.2012, 10:51