Občan | Pacient

Pokyny k finančnímu vypořádání poskytnutých dotací za rok 2010 v rámci IGA MZ

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010


Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání za rok 2010. Podklady budou zasílány poštou na nosiči CD ROM společností GraSeS, s.r.o. a jejich součástí bude Průvodní dopis a Pokyny k finančnímu vypořádání, které naleznete také v příloze článku, včetně formuláře Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2010 a Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb., které budou součástí Avíza o uskutečněné platbě s doloženým výpisem z banky (jestliže vrácíte nevyčerpané finance) zaslaného MZ ČR.
 
Vyplněný soubor (formuláře) zašlete na novém nosiči CD ROM dle „Pokynů“ (viz příloha) na adresu společnosti GraSeS s.r.o. nejpozději 31. ledna 2011.

Avízo - formulář Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2010, výpis z banky, pokud vracíte peníze a formulář Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb zašlete také dle „Pokynů“ na e-mailovou a poštovní adresu Minsterstva zdravotnictví nejpozději do 31. ledna 2011 k rukám MVDr. Jitky Konečné.

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na účet cizích prostředků Ministerstva zdravotnictví   nejpozději 15. února 2011.

Upozornění:

  • Ve formuláři Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2010, Vypořádání jednotlivých projektů za rok 2010, Finanční vypořádání podle § 7 vyhl. č. 52/2008 Sb. uvádějte vyčerpané a vrácené finance
    bez zaokrouhlení (dle účetního systému dané organizace, v halířových částkách) 
     
  • Ve formuláři Čerpání uznaných nákladů projektů IGA MZ v roce 2010 a Věcná specifikace čerpaných uznaných nákladů projektu xx/xxxx za rok 2010 uvádějte vyčerpané a vrácené finance  zaokrouhlené na koruny z důvodu nahrávání těchto dat do systému Grant a následnému elektronickému předávání do informačního systému CEP (centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), který požaduje uvádění finančních prostředků bez desetinných čísel.


 
Kontakty:
GraSeS, s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2
e-mail: info@grases.cz , dagmar.maierova@grases.cz
 
Ministerstvo zdravotníctví, Oddělení VZV/1, MVDr. Jitka Konečná,  Palackého 4, 128 01 Praha 2
e-mail: veda@mzcr.cz  
 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.02.2011

Poslední úprava: 14.02.2011, 15:37