S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Obecné informace o kontrolní činnosti odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Vytvořeno: 16. 12. 2016 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví, odbor dohledu nad zdravotním pojištěním v součinnosti s Ministerstvem financí, odborem 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I, provádí kontroly ve zdravotních pojišťovnách ve smyslu §§ 4 a 6 zákona č.  255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), na základě § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

V roce 2018 bylo kontrolou prověřováno hospodaření zdravotních pojišťoven se zaměřením především na soulad a vzájemnou provázanost vnitřních norem, na posouzení funkce účetnictví a jeho vypovídací schopnosti ve vazbě na další základní činnosti zdravotních pojišťoven při výkonu zdravotního pojištění, na účtování úhrad zdravotní péče v případě poskytovatelů akutní lůžkové péče a jejich vazbě na odůvodněnou a doloženou vykázanou péči u dodatečných nákladů nad rámec úhradových dodatků. Byl také prověřován revizní systém a revizní činnost zdravotních pojišťoven, postupy při posuzování žádostí o úhradu zdravotních služeb jinak zdravotní pojišťovnou nehrazených. Namátkově byly prověřovány vybrané veřejné zakázky. Předmětem kontroly bylo i využití finančních prostředků fondu prevence a provozního fondu ve vazbě na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášku č. 416/2004 Sb.

Zjištěná pochybení:

  • nedostatky v oblasti veřejných zakázek (např. administrativní chyby v dokumentaci, nedodržování interní směrnice),
  • formální chyby při vykazování pracovních cest,
  • nedostatečné vyhodnocování účelnosti čerpání finančních prostředků z fondu prevence v souvislosti s pozitivním efektem na zdraví pojištěnců,
  • nedostatečná řídící kontrola při uzavírání nových smluv,
  • nedostatky v zařazení plátců pojistného a následném vymáhání dlužných částek.