Novinky v roce 2022 při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí

Vytvořeno: 8. 11. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Dne 1. ledna 2022 vejde v účinnost zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění znění zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. (tisková zpráva k nahlédnutí zde) V oblasti domácí a ošetřovatelské péče dojde zejména k následujícím změnám.

Novela přinese změnu v indikaci domácí péče. V současnosti může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti) nebo registrující praktický lékař. S účinností výše uvedené novely bude možné, aby domácí péči indikovali po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče až 3 měsíce) rovněž lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován.

Dále bude novelou zavedena možnost preskripce vymezených zdravotnických prostředků v ošetřovatelské péči sestrami. Všeobecným nebo dětským sestrám se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí, bude umožněno, aby předepisovaly zdravotnické prostředky tehdy, pokud v rámci indikace domácí péče ošetřující lékař uvede, které skupiny zdravotnických prostředků bude sestra konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně, přičemž se tato delegace uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče doporučeno. Jedná se např. o krycí a obvazový materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií a zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii.

Od 1. ledna 2022 nabude účinnosti též zákon č. 365/2021 Sb., kterým se mění znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela s sebou přinese zvýšení dostupnosti potřebné domácí zdravotní péče pro pacienty v domácím prostředí, neboť dojde k rozšíření výjimky ze zákazu stání, která v současně době platí pro lékaře konající návštěvní službu, též na řidiče vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Pro rok 2022 byla v segmentu domácí péče uzavřena dohoda v rámci dohodovacího řízení, která zachovává základní úhradové mechanismy z roku 2021 a pouze parametricky upravuje hodnoty bodu a růstové a bonifikační koeficienty. Referenčním obdobím zůstává stále rok 2019, jelikož rok 2020 byl významně ovlivněn pandemií COVID-19.

Aby byla podpořena možnost péče o pacienty v terminálním stavu v domácí péči, je i pro rok 2022 stále ponecháno zohlednění úhrady za péči o pacienty v terminálním stavu u odbornosti 925 podle seznamu výkonů nad rámec maximální úhrady. Stejně tak výkony přepravy v návštěvní službě se nezapočítávají do limitace maximální úhrady.

Celková výše úhrady u odbornosti 925 bude navýšena, stejně jako v ostatních segmentech, částečně plošně a částečně ve vazbě na splnění kvalitativních kritérií (pokud podíl unikátních ošetřených pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z vyjmenovaných diagnóz podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 25 %, navýší se hodnota bodu odbornosti 925 podle seznamu výkonů o 0,07 Kč. Při plnění kvalitativních kritérií nedochází pouze ke zvýšení hodnoty bodu, ale i celkové výše úhrady v případě, že podíl pojištěnců s vykázanými výkony v době mezi 22 a 6 hodinou a v den pracovního klidu nebo pracovního volna je alespoň 25 %, dále v případě, že podíl vybraných materiálových výkonů je alespoň 35 % a dále v případě, že podíl počtu ošetřených s vybranými diagnózami překročí 25 %. Při splnění všech kvalitativních kritérií může být celková výše úhrady navýšena až o 21 %.

Nad rámec dohody uzavřené v segmentu domácí péče v dohodovacím řízení došlo k dodatečnému navýšení hodnot bodu a maximální výše úhrad analogicky s navýšením úhrad v segmentu akutní lůžkové péče. Dodatečný růst v segmentu domácí péče vyvolaný růstem tarifních platů v akutní lůžkové péči činí 4,44 %.

Zároveň došlo pro rok 2022 ke změnám v Seznamu zdravotních výkonů, kde jednak dochází k dalšímu navýšení mzdových indexů zdravotnických pracovníků o 10 % (což již v dohodě z dohodovacího řízení bylo zohledněno skrze nižší hodnotu bodu) a dále dochází ve veřejném zájmu k navýšení bodového ohodnocení dopravního výkonu domácí péče z 14,66 bodů/km na 16,49 bodů za km, tj. o téměř 13 %.

Celkový meziroční růst segmentu po započtení růstu z dohodovacího řízení, růstu plynoucího z růstu platů a růstu dopravního výkonu se odhaduje minimálně na 9 %.

Do Seznamu zdravotních výkonů se nově zavádí výkon „převaz PICC.“ (https://szv.mzcr.cz/ZmenovaRizeni/Detail/925-2020-08-04-01-09-52) za 476 bodů

 

  1. V příloze v Kapitole 925 – domácí péče se za výkon č. 06323 vkládá výkon č. 06324, který zní:

„06324

PŘEVAZ PICC

 

Ošetření PICC katetru speciální technikou za použití bezstehové fixace a antiseptického krytí. Přičti k výkonu ošetřovací návštěva domácí péče (v případě odbornosti 913 k výkonu ošetřovatelská intervence), jen materiálové náklady výkonu. Výkon lze vykázat po stanovení rozsahu ošetřovatelské péče.

 

 

 

Kategorie:

P – hrazen plně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF:

3/1 měsíc

 

 

 

 

 

 

OM:

A – pouze ambulantně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas výkonu (ČV):

0

 

 

ZUM:

Ne

 

Bodová hodnota:

 475,53

ZULP:

Ne“.

 

Dále se nyní připravuje novela vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, která by měla mimo jiné posílit samostatnost a odpovědnost sester při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí. Účinnost novely vyhlášky se předpokládá od 1. 7. 2022.