S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nejčastější otázky k dobrovolnictví ve zdravotnictví

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020
Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy týkající se dobrovolnictví ve zdravotnictví:

Musí zdravotnické zařízení (poskytovatel zdravotních služeb) realizovat dobrovolnický program pouze prostřednictvím nestátní neziskové organizace (NNO), která má akreditaci Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů?


 • Poskytovatel zdravotních služeb nemusí k realizaci dobrovolnického programu nutně spolupracovat s NNO, může si program řídit a organizovat sám. Jako příklad může posloužit aktuální podoba programu např. ve FN Motol, Krajské nemocnici Liberec, Oblastní nemocnici Mladá Boleslav aj.
 • Poskytovatel zdravotních služeb, který si program řídí sám, si také sám uzavírá s dobrovolníkem „Dohodu o dobrovolnické činnosti“ (viz vzor v metodice – pro interní model v čl. I platí pouze bod 2). Tato dohoda nemá charakter pracovní smlouvy, neboť podle Zákona č.198/2002 Sb. O dobrovolnické službě i podle metodiky MZ Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“ (Věstník č. 6/2009, kap. 1, čl. 1.1), platí definice dobrovolnictví: „Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu….“

Jak se vztahují termíny „vysílající organizace“ a „přijímající organizace“ k situaci, kdy si poskytovatel zdravotní péče řídí dobrovolnický program sám? 


 • Termíny „vysílající“ a „přijímající“ organizace se vztahují pouze k případům, kdy na programu spolupracují dvě organizace – vysílající organizace dobrovolníky nabírá a školí (většinou jsou to NNO) a v přijímající organizaci dobrovolníci realizují dobrovolnickou činnost. (Zákon č.198/2002 Sb., § 4 odst. l, 2 a 3). Pokud si bude poskytovatel zdravotních služeb dobrovolnický program řídit sám, nebude ani vysílající ani přijímající organizací (dobrovolnictví si bude realizovat samo pro sebe).

Jak se vztahuje systém práce s dobrovolníky v nemocnici k pravidlům platným pro dobrovolnické programy, které jsou akreditované Ministerstvem vnitra ČR?


 • O akreditaci MVČR může žádat pouze nestátní nezisková organizace (NNO), v případě, že je vysílající organizací a spolupracuje s nemocnicí jako přijímající organizací (viz bod 1.3 odst. A metodiky MZ Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“). Nemocnice jako taková o akreditaci Ministerstva vnitra žádat ani jí získat nemůže a z hlediska organizace dobrovolnického programu není nutná. Minimální míru pravidel pro bezpečnost dobrovolnického programu, doporučenou poskytovatelům zdravotní péče, vymezuje metodika MZ. Klíčovým prvkem v bezpečnosti i v kvalitě programu je pozice koordinátora dobrovolníků.
 • Odkaz na nastavení  „systému práce s dobrovolníky…“ podle akreditovaného modelu MVČR (viz bod 1.3 odst. B metodiky MZ Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“  – „je vhodné, aby se systém práce s dobrovolníky inspiroval a vycházel z pravidel platných pro akreditované dobrovolnické programy MVČR“) vyjadřuje pouze doporučení, aby nároky na koordinaci programu nebyly speciálně ve zdravotnictví podceňovány a snižovány. Metodika vydaná MZ zdůraznila specifická pravidla pro nemocnice, jejichž dodržování je poskytovatelům zdravotní péče doporučeno.
  Jinak v praxi vyzkoušený systém řízení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních je obdobný ať už na něm spolupracuje nemocnice s NNO nebo si ho řídí sama.

Musí mít zdravotnické zařízení uzavřenou nějakou pojistku pro účely dobrovolnické činnosti? Musí pojistka splňovat nějaké parametry?


 • Pojištění pro účely dobrovolnické činnosti v oblasti zdravotnictví  je vhodné a jednoznačně se doporučuje (v metodice MZ Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“ viz bod 3.3 odst. 7). Pojištění dobrovolníků v případě interně řízeného programu lze už dnes zajistit i formou rozšíření pojistné smlouvy a zahrnutím dobrovolníků do pojistky, kterou má nemocnice uzavřenou ve vztahu k zaměstnancům, stážistům atd. Pojistka vztahující se na dobrovolníky by měla zahrnovat škodu způsobenou a) na zdraví pacienta b) na zdraví dobrovolníka c) na majetku pacienta a nemocnice.

Musí dobrovolníci zdravotnickému zařízení předkládat potvrzení o zdravotním stavu? V kterém případě?


 • Mezi základní bezpečnostní filtry pro přijetí dobrovolníka do dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení patří výpis z trestního rejstříku. Další nároky na osobnostní profil dobrovolníka nebo na jeho zdravotní stav si může stanovit zdravotnické zařízení samo, vzhledem k typu pacientů a „míře rizikovosti“ kontaktu dobrovolníka s pacienty. V případě vstupu dobrovolníka do náročnějších typů programů (onkologie, psychiatrie, ARO, JIP …) je doporučeno speciální proškolení, na kterém by se měl podílet zástupce odborného personálu daného oddělení.

Jak můžeme propagovat dobrovolnický program v souvislosti s ochranou osobních údajů?


Propagace dobrovolnického programu by měla být ošetřena na několika úrovních:

 • Ve smlouvě mezi přijímající a vysílající organizací – pouze rámcově
 • V rámci smlouvy mezi organizací a dobrovolníkem. Zde je nutné získat souhlas dobrovolníka s pořizováním a zveřejňováním fotografií či videí z dobrovolnické činnosti pravidelné i z jednorázových akcí (činnost na oddělení, poděkování dobrovolníkům, supervize…) a to za účelem propagace dobrovolnického programu. Dále doporučujeme ošetřit to, že dobrovolník poskytuje sdělovacím prostředkům informace o programu a organizaci pouze v obecné rovině či po konzultaci s koordinátorem/kou dobrovolnického programu, případně koordinátorem/kou dobrovolníků (kontaktní osobou)
 • Při pořizování fotografií či videí s pacienty/klienty je nutné získat jejich souhlas s využitím pro propagaci dobrovolnického programu a to ideálně písemný. Při pořizování fotografií či videí nezletilých pacientů/klientů je vždy nutné zajistit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Při využívání sociálních sítí (např. Facebook) k propagačním účelům postupujeme tak, že primárně zveřejňujeme fotografie se souhlasy dobrovolníků a klientů na profilech organizace.