Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka YONG

Vytvořeno: 19. 4. 2016 Poslední aktualizace: 19. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka YONG

značení dle dolepené etikety: PANENKA, ITEM NO: AH2618419, EAN: 6927833184919

Výrobce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno
Dovozce dle značení: DANA.CZ (firma neexistuje)
Prodejce: Thinh Dang Dinh, Čsl. armády 20, 253 01 Hostivice, IČ: 47089286
(prodejna: Obchodní centrum STAR ONE, Čsl. armády 20, 253 01 Hostivice)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 11,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová mrkací panenka cca 30 cm vysoká s dlouhými vlasy. Neobutá panenka je oblečena do různobarevných a lišících se textilních šatů. Hračka je balena v plastovém průhledném sáčku zdobeném motivy květin a s nápisem JP. U horního svaru sáčku se nachází modrobílý lem s motivem zimní krajiny, název výrobku (YONG), značka shody CE a piktogramy Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (v souladu s anglickým textem varujícím také před nebezpečím udušení z důvodu obsahu malých částí). Na sáček je přilepena bílá etiketa s uvedením kódu výrobku a neexistujícího čarového (EAN) kódu, piktogramu Zeleného bodu, značky shody CE, piktogramu výrobku nevhodného pro děti do 3 let, recyklačního symbolu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), názvu výrobku (PANENKA), neexistujícího dovozce (DANA.CZ) a dalších textů, chybných gramaticky i věcně: „Hrˇacka není vondná pro děti od 3 let (to je v rozporu s použitými piktogramy a anglickým značením). Obsanui zmué části. Výrobeno V Čině.“  Totožný výrobek byl stanoven jako nebezpečný dne 6. 1. 2014 pod č.j. MZDR 76/2014/OVZ. Obal byl ve spodní části porušen roztržením, byl změněn vzhled panenky (rozpleteny copánky a sejmuta obuv), na dolepené etiketě byl změněn EAN kód (opět ale neexistující) a kód výrobku (ITEM NO).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy