Stanovení nebezpečného výrobku: panenka SEABED OF Fairy Tale world, NO. 6242

Vytvořeno: 28. 2. 2017 Poslední aktualizace: 28. 2. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

SEABED OF Fairy Tale world, Beautiful legend, NO. 6242

značení dle dolepených etiket: Panenky 6 ks, 2524, ITEM NO 2534 7d5×128

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Distributor: CPM spol. s r.o., Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha – Strašnice, IČO: 48949469

Prodejce: YourShop s.r.o., Mírové N8městí 54, 384 11 Netolice, IČO: 05095051 (provozovna: Tržnice YourShop, B. Egermanna 823, Nový Bor)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 17,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Jedná se o sadu 4 různě zbarvených mořských pan (na dolepené etiketě je mylně uvedeno 6 ks) s motýlími křídly o výšce cca 17 cm a s různě upravenými a barevnými vlasy a 3 plastových hřebínků. Sada je balená v blistru připevněném ke kartonové podložce. Na podložce se nacházejí texty identifikující výrobek, značení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, tvrzení o testování výrobků v souladu s mezinárodními normami, upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související vymezení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy