Informace o rizicích látky – hračka v podobě Santa Clause „Merry Christmas“

Vytvořeno: 6. 1. 2016 Poslední aktualizace: 6. 1. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

Merry Christmas  (hračka v podobě Santa Clause)

 

Výrobce/ Země původu: BUBUXIN CO. LIMITED, GUANGZHOU/ Čína

Dovozce: AKTIV KONTO d.o.o., Dankovečka 104, Záhřeb, Chorvatsko

Distributor: SOKY COMPANY s.r.o., Školská 694/32, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 02923122

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 14,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Cca 25 cm vysoká figurka vousatého starce v červeném kabátě olemovaném bílou kožešinou se zlatým vakem přes rameno podobající se Santa Clausovi. Výrobek je balen do barevné papírové skládačky s anglickými texty (název výrobku, země původu, pokyny k použití, varování před obsahem malých částic a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem) a piktogramem Zeleného bodu. K výrobku výrobce vystavil prohlášení o shodě deklarující, že hračka je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/48/ES o bezpečnosti hraček – na obalu je vytištěna značka shody CE. Vzhledem k obsahu DEHP Ministerstvo zdravotnictví Chorvatské republiky zakázalo uvedenému dovozci dovoz této hračky do Evropské unie. Následně byly české orgány informovány Ředitelstvím cel Ministerstva financí Chorvatské republiky o skutečnosti, že tentýž dovozce uvedenou hračku pro děti jako údajně zdravotně nezávadnou uvedl na trh EU v České republice.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy