S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017

Vytvořeno: 27. 10. 2016 Poslední aktualizace: 27. 10. 2016

Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017“ následující typy organizací:

 1. Nestátní neziskové organizace:
  • Spolky transformované z občanských sdružení nebo založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Obecně prospěšné společnosti

   zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřízené do 31. 12. 2013.

  • Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

    

  • Účelová zařízení církví

   zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

    

 1. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví.

   

 2. Organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí).

 

 1. Ostatní nestátní organizace dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tzn. právnické osoby založené nebo zřízené k poskytování  zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.

   

 2. Organizace v působnosti jiných rezortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy).

   

 3. Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. 1. 2014.

 

Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící.

Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení. 

 

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2017 (dále jen Metodika).

Upozornění:

Žadatelé, kteří v dotačním řízení pro rok 2017 pokračují ve schváleném projektu roku 2016, vyplní formulář s názvem „Žádost_aktualizace_2. etapy_HIV_2017 – formulář A a B“. Ostatní žadatelé vyplní formulář s názvem „Žádost_HIV_2017 – formulář A a B“.

 

Přílohy Metodiky:

 • Žádost_HIV_2017 – formulář A a B.
 • Žádost_aktualizace_2. etapy_HIV_2017 – formulář A a B.
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář.
 • Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle zák. č. 218/2000 Sb., – formulář.

   

Konečný termín pro předložení Žádosti je 18. 11. 2016.

 

V případě dotazů je kontaktní osobou:

Jana Lanžová

MZ ČR

odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

tel.: 224 972 911

E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz