Národní koordinační centrum prevence úrazú, násilí a podpory bezpečnosti pro děti

Vytvořeno: 12. 7. 2013 Poslední aktualizace: 12. 7. 2013

Na základě iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo dne 26. května 2011 ustanoveno Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti (dále jen NKC) se sídlem ve Fakultní nemocnici v Motole. NKC bylo založeno na základě zřizovací listiny v souladu s Národním akčním plánem prevence dětských úrazů na léta 2007-2017, schváleným vládou ČR (usnesení č. 926) dne 22. 8. 2007. Posláním NKC je realizace a koordinace preventivních aktivit zaměřených na snížení mortality a morbidity dětí v důsledku zevních příčin, úrazů a násilí.

Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti představuje kontaktní pracoviště WHO v rámci problematiky prevence úrazů, násilí a bezpečnosti dětí v obecném kontextu. Mezi stěžejní činnosti NKC patří zejména poskytování podkladů pro národní hodnotící zprávy, participace na plnění národních akčních plánů a spolupráci s dalšími evropskými strukturami. NKC se dále podílí na vědeckovýzkumné a edukativní činnosti. 

Národní centrum tvoří v současné době tři samostatná pracoviště:

  • Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN v Motole při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF (CÚP): Jedná se o pracoviště zaměřené na problematiku zdravotní a sociální legislativy, systémů zdravotní a sociální péče či primární prevence chorob hromadného výskytu neinfekční povahy. CÚP designuje základní školy na území ČR v rámci mezinárodního programu WHO Bezpečná škola a podílí se na přípravě vzdělávacích materiálů pro tuto oblast. K dalším aktivitám CÚP patří spolupráce na vědeckovýzkumných projektech zaměřených na primární a sekundární prevenci úrazů a násilí, příprava vzdělávacích materiálů s preventivní tématikou či pořádání seminářů pro širokou veřejnost s využitím řady pomůcek či simulátorů. Činnost je směřována na nejen na dětskou populaci, ale také na dospělé a seniory.
  • Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN v Brně (KDCHOT): se svou Preventivní buňkou Centra  dětské traumatologie se zaměřuje především na problematiku dětských traumat, na systém sběru úrazových dat a jejich analýzu využitelnou pro hodnocení efektivity a kvality zdravotní péče či preventivní činnosti.
  • Ústav hygieny 3. LF UK (ÚH): Původně Ústav zdraví, dětí a mládeže 3. LF UK, který byl v roce 2016 na základě příkazu děkana č.37/2016 zrušen a zaměstnanci byli převedeni pod ÚH. Toto pracoviště se zaměřuje zejména na problematiku násilí na dětech.  

 

        Kontakt:

        Fakultní nemocnice v Motole
        Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí
        a podpory bezpečnosti pro děti
        V Úvalu 84
       150 06, Praha 5
 
       tel.: +420 224 43 1198
       e-mail: alena.svancarova@fnmotol.cz
       http://www.nkcpu.cz/