S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Národní akční plán prevence dětských ůrazů

Vytvořeno: 18. 6. 2008 Poslední aktualizace: 18. 6. 2008

23. 8. 2016       Národní akční plán zaznamenává úspěchy

V roce 2007 byl vládou ČR schválen Národní akční plán prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti, na základě alarmujícího počtu úrazů dětí do 19 let. Z průběžné zprávy o jeho plnění vyplývá, že v posledních letech dochází k výraznému poklesu dětské úmrtnosti na úrazy, a to zejména u těch nejmenších.

 „Jako lékaři a otci dvou malých dětí mi na bezpečí našich nejmenších velice záleží. Vítám  a  podporuji  veškeré osvětové a preventivní aktivity, které povedou ke snížení dětské úrazovosti. Fakt, že k tomuto snižování reálně dochází, dokládá, že mají opravdu význam. Do budoucna v aktivitách směrem k prevenci dětských úrazů rozhodně nepolevíme,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Spolupráce na Národním akčním plánu probíhá mezirezortně. Ministerstvo zdravotnictví plnilo úkoly například prostřednictvím Krajských hygienických stanic, a to formou pořádání konferencí, výuky dopravní výchovy a veřejných akcí (Dny zdraví, Týden mobility). V letech  2013-2015 byly z dotačního programu sekce hlavního hygienika – Národního programu zdraví – podpořeny 4 projekty s tématikou prevence dětských úrazů. V roce 2016 byly ze stejného programu podpořeny rovněž čtyři projekty. Dalším příkladem  aktivit  je projekt „Hravě bez úrazu“, v  rámci  kterého vydal  Zdravotní  ústav v Ústí nad Labem  edukační  leták  pro  žáky
1. – 5. ročníků ZŠ. Mezinárodní spolupráce byla navázána například s koordinačním centrem českoněmeckých výměn mládeže Tandem, a to při příležitosti prezentace projektu Plzeňského kraje „My bez úrazů“ v Drážďanech.

Dalším pozitivním krokem ve sledování a prevenci dětské úrazovosti je zavedení Národního registru úrazů, který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví.  V něm je každý úraz zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací. Sledování těchto ukazatelů má zásadní význam pro provádění účinné prevence zejména u dětí a slouží rovněž k hodnocení účinku provedených opatření. Dalším účelem je srovnávání dostupnosti a kvality traumatologické péče, sledování její nákladovosti a efektivnosti a také možnost srovnání v rámci EU.

Z dostupných statistických dat vyplývá, že podle druhu a mechanizmu úrazů, které vedly k úmrtí dětí, jsou trvale na prvním místě úrazy dopravní. Podle evidence činnosti ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie bylo v roce 2012 ošetřeno celkem 315 436 úrazů dětí ve věku 0 – 14 let a 236 698 úrazů dětí ve věku  15 – 19 let. V roce 2013 pak bylo ošetřeno 313 429 dětí 0 – 14 let a 230 614 mládeže 15 – 19 let, v roce 2014 to bylo 321 423 a 230 778 a v roce 2015 329 417 a 230 941 úrazů. Z uvedených počtů je patrné, že rozhodně nejde o zanedbatelnou problematiku a i přes klesající podíl velmi vážných úrazů jde o velkou zátěž. U dětí ve věku 0 – 14 let  došlo k poklesu  počtu  ambulantně  ošetřených úrazů,  a  to  zejména  u  dopravních,  sportovních  a školních úrazů, 
k mírnému nárůstu došlo u úrazů domácích a ve volném čase.

V období let 2012 a 2013 došlo k poklesu ošetřených zlomenin, v dalších letech počet ošetřených zlomenin stagnuje – v roce 2012 to bylo 77 619, v roce 2013 pak 74 872, v roce 2014 75 530 a v roce 2015 pak 76 188 zlomenin. Podíl zlomenin mezi úrazy činí v kategorii 0 – 14 let dlouhodobě kolem 23-25 %, ve věku 15 – 19 let to je zhruba 21-24 %.

K úrazům dochází často také ve školských zařízeních. V roce 2012 bylo evidováno 57 266, v roce 2013 55 834, v roce 2014 54 765 a v roce 2015 pak 53 695 úrazů, které se staly ve školách. Nejvíce úrazů bylo tradičně zaznamenáno v prostředí tělocvičen (66 % základních škol a 75 % středních škol). Ve třídách se stalo 15 % úrazů na základních školách a 5 % na školách středních. Ve školním roce 2014 – 2015 pak bylo Českou školní inspekcí hlášeno celkem 38 710 školních úrazů, index úrazovosti (počet úrazů na 100 dětí) byl 2,3. Nejčastěji se úrazy staly v měsících březnu a listopadu, rizikové dny byly úterý a čtvrtek a čas 11 – 12 hodin. Při tělesné výchově se stalo 34,6 % úrazů.

Na následky úrazu zemřelo v roce 2013 podle statistiky ČSÚ 136 chlapců  a 39 dívek, což je celkem 175 dětí ve věku 0 – 19 let. V roce 2014 to bylo 117 chlapců (0 – 19 let) a 39 dívek, z toho ve věku 0 – 14 let zemřelo 27 chlapců a 17 dívek, ve věku 15 – 19 let 90  chlapců  a  22 dívek. Celkem  došlo  ke  ztrátě  156 dětí  ve  věku  do 19 let. V roce 2015 došlo k úmrtím celkem 136 dětí ve věku
0 – 19 let, z toho 86 chlapců a 50 dívek, 55 zemřelých dětí bylo do věku 14 let.

 Odkaz na materiály v pdf:

  • Počet úrazů dětí (0 – 14 let, 15-19) ošetřených na ambulantních odděleních chirurgie, smrtelné úrazy

Odkaz na video zde

Přílohy