Možnosti spolupráce a zapojení do Partnerství

Vytvořeno: 14. 8. 2012 Poslední aktualizace: 14. 8. 2012

V návaznosti na Strategický prováděcí plán vydala Evropská komise v únoru 2012 své Sdělení o evropském inovačním partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí. Zainteresované strany tak spolu začaly v rámci tzv. akčních skupin pracovat na realizaci tohoto Plánu, a to několika způsoby:

 • Online burza s nápady a inovativními myšlenkami: Burza pomáhá zúčastněným stranám nacházet partnery, sdílet postupy a projekty, umožní jim přístup k rozsáhlým údajům a poznatkům a spojení s dalšími platformami spojenými s inovacemi a problematikou stárnutí.

Evropská komise se za podpory Společného výzkumného střediska a stran zapojených v Partnerství podílí na shromažďování, třídění a analýze příslušných poznatků a údajů a na zajištění jejich otevřeného sdílení.

Aktuální informace jsou zveřejňovány i na Twitteru na @EIP_AHA.

Využít můžete také přímý kontakt na mail: EC-EIP-AHA@ec.europa.eu.

 • Výzva k přijetí závazku ke konkrétnímu projektu či činnosti v oblasti aktivního a zdravého stárnutí: Závazkem se rozumí měřitelný a konkrétní způsob zapojení se do činnosti nebo souboru činností za účelem plnění cílů a výsledků vymezených v Plánu. Předkládá se na základě „výzev k závazku“, které vyhlašuje Evropská komise, s podmínkou splnění kritérií Partnerství (tj. angažovanost, podpora participace, partnerský přístup, kritické množství, výsledky, proveditelnost).

První kolo výzvy k přijetí závazku bylo ukončeno k 31. 5. 2012. Úspěšní uchazeči tohoto 1. kola se stanou zakládajícími členy Akční skupiny, která vznikne pro každou konkrétní činnost. Akční skupina vypracuje svoji řídící strukturu a Akční plán, který bude závazný pro všechny budoucí účastníky.

Další kolo výzvy k přijetí závazku bude pro zájemce spuštěno na podzim 2012.

 • Výzva k vyjádření záměru pro kandidátská referenční místa: Jedná se o regiony, města a integrované nemocnice/ pečovatelské organizace, jejichž cílem je ucelený přístup k aktivnímu a zdravému stárnutí založený na inovacích a které již mají zkušenosti s podobnými projekty a mohou prokázat jejich přínos v praxi. Referenční místa by měla vytvořit koalici různých aktérů, kteří se zatím do Partnerství zapojili (odborníci, pacienti, pečovatelé a rodiny, poskytovatelé technologií, poskytovatelé a zdravotní péče a vedoucí pracovníci v institucích zdravotní péče, akademičtí odborníci a orgány veřejné správy), která by byla ochotna: 
  • provádět podstatnou část činností Plánu integrovaným způsobem a zavázat se k významným investicím (finančním a personálním) svých účastníků,
  • provádět posouzení výsledků a dopadů na základě společného přístupu, výměny zkušeností a sdílení informací a výsledky a dopady zveřejňovat (otevřený přístup k údajům),
  • spolupracovat s ostatními v celé Evropě,
  • předložit seznam výsledků/výstupů, kterých má být dosaženo v časovém rámci
   2013–2015.
    
 • Podpora inovací