Ministerstvo zdravotnictví vyhodnocuje situaci v dobrovolnických programech ve zdravotnických zařízeních

Vytvořeno: 2. 8. 2022 Poslední aktualizace: 2. 8. 2022

V rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl připravit inovativní a systémově koordinovaný přístup k fungování programu dobrovolnictví ve zdravotnictví a má pomoci všem poskytovatelům zdravotních služeb se začleněním dobrovolnického programu do systému poskytovaných zdravotních služeb podle potřeb pacientů i podle možností poskytovatelů, dochází ke zpracování analýzy stávajícího nastavení programu dobrovolnictví a potřeb v programu dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v České republice.

Aktuálně jsou k dispozici data o způsobu realizace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních České republiky, které jsou pod gescí Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a také informace z první vlny šetření v rámci probíhajícího projektu ze začátku roku 2021. V současné době potřebujeme na data z roku 2021 navázat obdobným šetřením, abychom zjistili, zda došlo k vývoji situace v dobrovolnických programech ve zdravotnických zařízeních a v jakých oblastech.

Všechny získané údaje z šetření budou důvěrné a anonymní a budou sloužit pouze pro přípravu potřebných metodických materiálů. Tyto metodické materiály budou využity pro potřebu všech zdravotnických zařízení v ČR. Většina údajů bude získávána dotazníkovým šetřením s možností zúčastnit se následných workshopů. Celá organizace sběru dat bude zajištěna s maximálním ohledem na stávající epidemiologickou situaci ve zdravotnických zařízeních.

Průzkum je realizován pod dohledem Ministerstva zdravotnictví. Po odborné a organizační stránce s Ministerstvem zdravotnictví spolupracuje vědecko-výzkumný ústav ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. a společnost SC&C spol. s r.o., kteří se na Vás obrátí z pověření Ministerstva zdravotnictví.

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Přílohy