S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Mezinárodní smlouvy

Vytvořeno: 24. 2. 2021 Poslední aktualizace: 24. 2. 2021

Pro poskytování/následnou refundaci zdravotních služeb poskytovaných cizincům na území ČR je určující země jejich původu, resp. stát, jehož systému zdravotního pojištění jsou účastni.

  1. S některými zeměmi mimo EU ČR uzavřela dvoustranné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se rovněž na poskytování zdravotní péče na území ČR: https://www.mpsv.cz/dvoustranne-smlouvy-o-socialnim-zabezpeceni.
  2. Cizinci z ostatních zemí, se kterými není ČR smluvně vázána, podléhají povinnosti komerčního pojištění.

S cílem prohlubování vzájemné spolupráce mezi ČR a vybranými zeměmi (mimo EU) jsou dále uzavírány mezirezortní/vládní dohody případně memoranda o spolupráci. Přehled těchto dokumentů je dostupný zde: https://www.mzcr.cz/seznam-mezinarodnich-smluv.

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení

Součástí vybraných smluv o sociálním zabezpečení je i poskytování zdravotní péče. Na jejich základě dochází k přenosu nároku ze zdravotního pojištění při pobytu na území druhého smluvního státu. Péče poskytovaná na základě těchto smluv je omezena a většinou zahrnuje péči nutnou a neodkladnou. Po předchozím schválení příslušnou zdravotní pojišťovnou může být poskytována i v širším rozsahu.

Na základě smlouvy o sociálním zabezpečení se státy Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko a Turecko je pro uplatnění nároku na čerpání zdravotní péče nejdříve nutné předložit české zdravotní pojišťovně příslušný formulář, který si cizinec nechá vystavit u zahraniční instituce, u které je pojištěn. Poté česká zdravotní pojišťovna cizinci vystaví tzv. Potvrzení o registraci nebo Průkaz pojištěnce smluvního státu pobývajícího v ČR, se kterým se prokáže u poskytovatele zdravotních služeb.

Na základě dosud platné Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění (č. 3/1958 Sb.) je poskytována bezplatná péče oprávněným osobám z Bosny a Hercegoviny (BaH). Pro uplatnění nároku je oprávněná osoba povinna předložit hodnověrné doklady o tom, že má nárok na poskytování těchto dávek na území BaH. Tzn., že nárok na takto hrazenou zdravotní péči není automaticky odvozen od státního občanství, ale od skutečnosti, zda je občan BaH zdravotně pojištěn ve státě původu (tj. BaH), což prokáže předložením jednoho z následujících dokumentů: zdravotním průkazem, potvrzením o zaměstnání nebo dokladem o přiznání důchodu. Poskytovanou zdravotní péči hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR. Upozorňujeme nicméně, že v legislativním procesu je návrh smlouvy o sociálním zabezpečení s Bosnou a Hercegovinou, jehož vstup v platnost bude znamenat konec aplikace dosud platné Úmluvy. Vstup v platnost nové smlouvy se očekává do konce roku 2021, nicméně doporučujeme aktuální stav vždy ověřit.

Bližší informace ohledně příslušného smluvního vztahu lze získat na požádání u Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (viz přehled mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení: https://www.mpsv.cz/dvoustranne-smlouvy-o-socialnim-zabezpeceni) nebo Kanceláře zdravotního pojištění.

Přesná úprava podmínek, za kterých je péče poskytována, jakým způsobem a v jakých případech, je uvedena ve správních ujednáních k jednotlivým smlouvám. Podmínky se v jednotlivých smlouvách mohou lišit. Před odcestováním do ČR by se měl každý cizinec informovat u příslušných orgánů, zda splňuje podmínky pro čerpání péče vyplývající z mezinárodní smlouvy.

Pokud se cizinec neprokáže u lékaře příslušným dokladem, na základě kterého je čerpaná zdravotní péče uhrazena, musí si ji cizinec hradit z vlastních prostředků. V případě nutné a neodkladné zdravotní péče je tato cena regulována maximální cenou bodu, a to dle Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví platného v okamžiku poskytnutí péče.