Metodiky pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče k projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Vytvořeno: 25. 2. 2019 Poslední aktualizace: 14. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v rámci projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“ tři metodiky určené poskytovatelům Mobilní specializované paliativní péče (MSPP), kteří chtějí systematicky pracovat na zvyšování kvality poskytované péče. Konkrétně se jedná o Metodiku sebehodnocení přímé péče, Metodiku sebehodnocení řízení organizace a Metodiku tvorby plánu rozvoje a zavádění změn.

Metodika sebehodnocení řízení organizace umožňuje identifikovat problematické řídící procesy a struktury organizace, které by zasloužily další pozornost poskytovatele. Obsahuje postup sebehodnocení rozdělený do čtyř na sebe navazujících fází. První fáze je přípravná. Ve druhé je rámcově hodnoceno řízení podle kritérií kvality řízení. Tato kritéria vycházejí z ověřeného konceptu čtyř základních manažerských funkcí a jsou formulována jako popis optimálního stavu řízení organizace ve čtyřech základních oblastech: organizování, vedení zaměstnanců a týmu, kontrola a hodnocení kvality a plánování. Umožňují stav řízení organizace vyhodnotit prostřednictvím srovnání s popsaným „ideálním“ stavem a získat v procesu sebehodnocení základní přehled o jejich naplňování v organizaci. Ve třetí fázi dojde k výběru kritérií pro další podrobné hodnocení. Ve čtvrté fázi dochází k podrobnému hodnocení těch kritérií, se kterými bude poskytovatel pracovat při následném plánování a realizaci změn. Součástí této metodiky jsou čtyři přílohy: Kritéria kvality řízení, Postup pro zajištění a práci s online nástroji, Vzor plánu podrobného zjišťování a Metody zjišťování informací a práce s nimi.

Metodika sebehodnocení přímé péče je založena na kritériích přímé péče, která vycházejí z klíčových zákonných a podzákonných norem týkajících se MSPP, z Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče a ze Standardů mobilní specializované paliativní péče z roku 2018. Postup sebehodnocení je rozdělen do čtyř fází. První z nich je přípravná. Ve druhé fázi dochází k slovnímu hodnocení naplňování jednotlivých kritérií přímé péče. Ve třetí fázi jsou zjištění k jednotlivým kritériím kvantifikována na číselné škále, probíhá tak hodnocení závažnosti zjištěných nedostatků. Ve čtvrté fázi jsou vybrána kritéria, se kterými bude poskytovatel pracovat při plánování a realizaci změn. Metodiku doplňují tři přílohy: Kritéria přímé péče, Způsob hodnocení kritérií přímé péče a Záznam o naplňování kritérií přímé péče.

Metodika tvorby plánu rozvoje a zavádění změn je zaměřena na plánování a realizaci změn jak na úrovni řízení, tak na úrovni přímé péče. Zahrnuje postup pro plánování změn (vč. stanovování jejich cílů), pro jejich implementaci a vyhodnocení. Jeho součástí jsou dvě přílohy: Vzor plánu rozvoje v oblasti řízení a péče a Vzor rizikového plánu.

Metodiky byly zpracovány v projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy