Metodické doporučení pro přípravu a realizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví

Vytvořeno: 20. 12. 2023 Poslední aktualizace: 31. 1. 2024

Metodické doporučení pro přípravu a realizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví je dostupné ve Věstníku MZ č. 17/2023

Tímto dokumentem je aktualizováno „Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“ (Věstník MZ č. 6/2009) a „Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních“ (Věstník MZ č. 11/2011).

Aktualizované „Metodické doporučení pro přípravu a realizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví“ (dále Metodické doporučení) reflektuje změny v legislativě a praktické zkušenosti z posledních deseti let
a využívá výstupy z projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost realizovaného v letech 2019-2023.

Nově se zavádí systém práce s riziky a sledování kvality a bezpečí programu dobrovolnictví ve zdravotních službách (dále PDZS) v kontextu řízení kvality a bezpečí zdravotních služeb a evaluace PDZS jako nástroj pro měření jeho efektivity.

Metodické doporučení je primárně určeno pro management a členy realizačních týmů PDZS těch poskytovatelů zdravotních služeb (dále PZS), kteří s realizací PDZS začínají, především PZS s lůžkovou péčí. Komplexní text „Metodiky dobrovolnictví ve zdravotnictví“ detailněji rozpracovává témata uvedená v jednotlivých kapitolách tohoto doporučení, včetně systému práce s dobrovolníky a způsobu realizace PDZS pro různé skupiny pacientů. Zahrnuje několik typů dokumentů, které jsou dostupné na webu MZ zde.

 

 

Přílohy