Kvalita vody ke koupání – informace ke dni 2. 6. 2023

Vytvořeno: 2. 6. 2023 Poslední aktualizace: 9. 6. 2023

Ačkoliv počet teplých dnů, které by prohřály přírodní vody ke koupání, nabídl letošní květen pouze poskrovnu, v posledních dnech se již počasí umoudřilo a koupací sezóna pomalu začíná. Oficiálně byla stanovena od 30. května do 1. září 2023.

Vodní nádrž Slezská Harta v okresu BruntálV rekreační sezóně 2023 bude hygienickou službou dle sestaveného a zveřejněného Seznamu vod ke koupání 2023 sledováno 123 lokalit – tzv. koupacích oblastí, což jsou místa, kde není provozováno koupaliště, ale vzhledem k tomu, že je lokalita navštěvována velkým počtem obyvatel, kvalitu vody zde sleduje místně příslušná krajská hygienická stanice. Dále se předpokládá provoz cca 57 přírodních koupališť, kde odpovědnost za sledování kvality vody nese provozovatel koupaliště a výsledky laboratorních kontrol následně předkládá k posouzení místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

V Seznamu nejsou zahrnuty nádrže ke koupání (tzv. betoňáky) a nádrže ke koupání s přírodním způsobem čištění vody (tzv. biotopy). Kvalita vody je monitorována i v těchto typech vod, pouze nejsou zahrnuty do kategorie koupání ve volné přírodě, neboť se nejedná o klasické přírodní vody.

Orgány ochrany veřejného zdraví sestavily před koupací sezónou tzv. monitorovací kalendáře pro jednotlivé koupací vody a v souladu s nimi budou tato místa v průběhu celé koupací sezóny 2023 monitorována. Pravidelné sledování kvality vod ke koupání ve volné přírodě bylo zahájeno tento týden (na některých místech i dříve). Ke dni 2. 6. 2023 byly krajskými hygienickými stanicemi odebrány vzorky téměř na všech koupacích oblastech (výjimkou jsou lokality například z Kraje Vysočina, kde je začátek odběrů vzorků vzhledem ke geografické poloze posunut). Provozovatelé koupališť v mnoha případech vzhledem k letošnímu proměnlivému počasí zatím provoz nezahájili, protože voda neměla dostatek času, aby se ohřála na optimální teplotu. Výsledky hodnocení a další související informace budou předkládány veřejnosti v pravidelných intervalech.  

Hodnocení kvality vody ke koupání je poměrně složitý proces, do kterého vstupují nejen výsledky laboratorních analýz odebrané vody, ale i znalost místních podmínek. Cílem orgánů ochrany veřejného zdraví je soubor všech informací správně interpretovat a veřejnosti poskytnout kvalitní a srozumitelné informace. Do konkrétního stupně hodnocení jsou zahrnuty výsledky stanovení mikrobiologického i biologického (hodnocení fytoplanktonu – zejména přítomnost toxických sinic, do hodnocení vstupuje i riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou), a také naměřené fyzikální ukazatele. V ČR je tradičně používán systém hodnocení pomocí škály „smajlíků“, kteří jsou srozumitelní široké veřejnosti (od modrého značícího nejlepší kvalitu vody, přes zelený, který znamená sníženou senzorickou kvalitu vody, avšak voda je bezpečná pro koupání, oranžový, dále červený, který indikuje vodu nevhodnou ke koupání, až po černý, jenž je symbolem zákazu koupání).

Jak vyplývá z laboratorních analýz, je kvalita vody ze všech odebraných lokalit vyhodnocena k dnešnímu datu jako vhodná ke koupání.

Aktuální kvalita vody na koupacích lokalitách je zveřejňována na webových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic. Výsledky jsou shromažďovány v informačním systému spravovaným Ministerstvem zdravotnictví. Z tohoto systému jsou data dále využívána např. pro přehledné mapové zobrazení koupacích lokalit na internetových stránkách Koupací vody (koupacivody.cz), kde je veřejnosti k dispozici hodnocení kvality koupacích vod, a to aktuální i historická řada. Zároveň je souhrnné hodnocení kvality vod ke koupání zveřejňováno v průběhu koupací sezóny každý pátek na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Doporučujeme informace poskytované veřejnosti aktivně sledovat. Vzhledem ke zdravotním rizikům, které může představovat koupání ve znečištěné vodě pro koupající se rekreanty, a to především malé děti, případně starší nebo imunitně oslabené jedince, je vhodné doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví respektovat. Jedná se především o zákaz koupání nebo varování před koupáním, které jsou vždy uvedeny na informační tabuli umístěné v blízkosti vody ke koupání a zároveň také na místech uvedených výše.