S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Kdo je to dobrovolník?

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

 

Dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění, je za dobrovolnickou službu považována činnost, při níž dobrovolník poskytuje:

a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,

b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo

c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

 

Podle nejpoužívanější definice je dobrovolníkem „ten, kdo se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně“.

 

Dle zákona může být dobrovolníkem:

 • fyzická osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky   nebo
 • fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu bez nároku na odměnu.

Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.


Praktické zkušenosti s fungováním dobrovolnického programu má v ČR řada státních i nestátních zdravotnických zařízení, velkých fakultních, krajských i menších oblastních a městských nemocnic.

Dobrovolníci pomáhají v rámci akutní i dlouhodobé péče o pacienty dětského i dospělého věku, v lůžkových zdravotnických zařízeních i „v terénních službách“. Pomáhají též v zařízeních poskytujících hospicovou a paliativní péči, jejich činnost zde je zaměřena na psychickou podporu a lidský kontakt s pacientem poslední fázi života.

Dobrovolníci jsou přirozeným mostem, který spojuje zdravotní a sociální oblast. Pomáhají lidem s různým typem zdravotního postižení, usnadňují jim fungování v běžném životě, návrat do společnosti a umožňují zapojit se do aktivit, které by pro ně samotné byly těžko dostupné.

  

Fotografie: Kulturní program na dětském oddělení, kulturní program v rámci duchovní péče

Přínosy dobrovolnické činnosti

Dobře vedené dobrovolnické programy ukazují na význam a potřebnost podpůrné péče ve zdravotnictví a osvědčují se jako jeden z nástrojů, který se podílí na zvyšování úrovně kvality péče o pacienta.

Význam dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení:

 • Podpora lidského kontaktu s pacientem dobrovolník napomáhá k aktivizaci, motivaci a psychické pohodě hospitalizovaných pacientů, rodině pacienta mohou dobrovolníci odlehčit a pomoci vědomím, že na podporu svého nemocného rodinného příslušníka nejsou sami.
   
 • Dětem i dospělým se zdravotním postižením umožňují dobrovolníci zapojení do běžného života; do činností, které jsou samozřejmé pro zdravého člověka, ale pro člověka s postižením mohou být nedostupné. Přispívají tak k jejich sociální integraci.
   
 • Dobrovolnické aktivity přispívají ke zlepšení nálady pacientů, čímž se může zlepšit i komunikace pacienta s personálem a následná spolupráce při léčbě.
   
 • Dobrovolníci mohou přispět k efektivnější organizaci práce a umožňují personálu věnovat více času pro odbornou činnost.
 • Dobrovolnické aktivity přispívají ke zlepšení celkové atmosféry ve zdravotnickém zařízení.

Dobrovolnická zkušenost z kontaktu s chronicky nebo terminálně nemocnými, s dětmi i dospělými s tělesným, mentálním i duševním onemocněním, smyslovým handicapem přináší dobrovolníkům jiný úhel pohledu na smysl a kvalitu života.

Je také velmi rychlým a přirozeným nástrojem pro sebepoznání a velmi často iniciuje změnu žebříčku životních hodnot dobrovolníka.

Citát dobrovolnice…
„Tím, že moje aktivita někomu evidentně pomáhá, dostává můj vlastní život nový rozměr a smysl“.