S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vedoucí oddělení interního auditu (2029)

Vytvořeno: 14. 9. 2021 Poslední aktualizace: 14. 9. 2021
Ministerstvo zdravotnictví - budova na Palackého náměstí

Charakteristika vykonávaných činností

 • provádí auditorskou činnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;
 • nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém ministerstva;
 • sestavuje rizikově zaměřený střednědobý a roční plán interního auditu a předkládá je ke schválení ministrovi;
 • předává auditní zprávy o zjištěních z interních auditů ministrovi s doporučeními k přijetí opatření;
 • průběžně kontroluje práci interních auditorů, aby bylo zajištěno, že jsou naplňovány cíle auditů;
 • schvaluje programy auditů a auditní zprávy;
 • zpracovává roční zprávy, ve kterých souhrnně uvádí výsledky interního auditu, a předkládá je ministrovi;
 • odpovídá za odbornou připravenost interního auditu;
 • udržuje systém sledování plnění nápravných opatření z provedených interních auditů;
 • vytváří a aktualizuje metodiku interního auditu;
 • poskytuje konzultační a metodickou pomoc v rámci své působnosti;
 • spolupracuje s externími auditory a ostatními kontrolními orgány;
 • spolupracuje s interními auditory z přímo řízených organizací;
 • spolupracuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR pro ministerstvo a podřízené služební úřady.

Nabízíme

 • pracovní poměr na služebním místě představeného na dobu určitou (po dobu mateřské dovolené, dovolené
  a rodičovské dovolené);
 • plný pracovní úvazek (40 hodin týdně);
 • platové zařazení v 14. platové třídě (dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů);
 • osobní ohodnocení odpovídající dosahovaným výsledkům;
 • podporu v odborném růstu;
 • průběžné vzdělávání;
 • 5 týdnů dovolené;
 • příspěvek na stravování, možnost stravování v budově ministerstva;
 • pružná pracovní doba.

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Důvěrné“ v souladu se zákonem
  č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • předložení originálu nebo úředně ověřené kopie negativního lustračního osvědčení podle 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., u uchazečů narozených přede dnem 1. prosince 1971;
 • předložení čestného prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, u uchazečů narozených přede dnem 1. prosince 1971, formulář naleznete na úřední desce: v odkazu Formuláře pro výběrová řízení představených – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz);
 • výkon činností podle § 5 zákona č. 234/20214 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, nebo činností obdobných nejméně po dobu 1 roku v uplynulých 4 letech;
  (Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici).
 • dobrou uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office);
 • samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení;
 • organizační schopnosti a komunikační dovednosti;
 • pečlivost a důslednost;
 • ochotu učit se novým věcem.

Přílohy